Pages

Oksidacijsko ponašanje modernih višefaznih konstrukcijskih čelika pri visokim temperaturama
Oksidacijsko ponašanje modernih višefaznih konstrukcijskih čelika pri visokim temperaturama
Desimir Bobinac
U ovom radu ispitano je oksidacijsko ponašanje višefaznih konstrukcijskih čelika pri T = 650 oC, kao i korozijska otpornost u 3,5% otopini NaCl termički tretiranih uzoraka. Elektrokemijska mjerenja su pokazala da termički tretirani uzorci poprimaju pozitivniji korozijski potencijal i pokazuju manju brzinu korozije od termički netretiranih uzoraka. Analizom EIS – spektara ustanovljeno je da termički tretirani uzorci pokazuju veći otpor ...
Onečišćenje atmosfere emisijom CO2 iz procesa proizvodnje čelika elektrolučnim postupkom
Onečišćenje atmosfere emisijom CO2 iz procesa proizvodnje čelika elektrolučnim postupkom
Mario Grd
Staklenički plinovi (ugljikov dioksid, metan, dušikov oksid, flourirani plinovi) su plinovi koji apsorbiraju te re-emitiraju infracrveno zračenje prema Zemlji. Povećanje koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi antropogenim djelovanjem dovelo je do potpisivanja Kyoto protokola čiji je cilj stabilizacija koncentracije stakleničkih plinova do razine koja će spriječiti štetni antropogeni utjecaj na klimu. Pošto je metalurška industrija jedna od glavnih emitera ...
Onečišćenje morskog ekosustava pri transportu nafte
Onečišćenje morskog ekosustava pri transportu nafte
Kristijan Liščinski
Voda, more, oceani imaju neprocjenjivo ekološko značenje. Zaštita i očuvanje kvaliteta voda, mora i oceana važna su ne samo za životinjski i biljni svijet, nego i za samog čovjeka te za njegov gospodarski i socijalni razvoj. S druge strane, nafta je važan energent industrijske civilizacije i prijeko potrebna našem društvu, jednostavno bi svakodnevni život čovjeka bio nezamisliv bez nafte i njenih derivata. Upravo transport nafte pomorskim putem zauzima važnu...
Onečišćenje tla teškim metalima kao posljedica privremenog odlaganja čeličnog otpada namijenjenog obradi u čeličanama
Onečišćenje tla teškim metalima kao posljedica privremenog odlaganja čeličnog otpada namijenjenog obradi u čeličanama
Nikolina Pavičić
U ovom radu dan je prikaz oneĉišćenja tla teškim metalima uzrokovanog privremenim odlaganjem čeličnog otpada na nezaštićenim zemljanim površinama. Čelični otpad se koristi kao sirovina za proizvodnju čelika. Kao primjer ovakve vrste onečišćenja tla, dan je osvrt na ispitivanje tla provedenog na podruĉju tzv. lomare u sisaĉkoj čeličani. Na tom području se čelični otpad odlagao dugi niz godina te je bio izloţen utjecaju atmosferilija što je...
Oporaba topline od čeličanskih troski
Oporaba topline od čeličanskih troski
Toni Marić
Danas se čelik najčešće dobiva elektrolučnim postupkom i putem kisikovih konvertera gdje kao nusproizvod nastaje troska. Troska nastaje tijekom taljenja metala te zbog manje gustoće od rastaljenog metala, pliva na površini te zaštićuje rastaljeni metal od oksidacije. Prosječno po toni čelika nastaje 100 kg troske s temperaturom od oko 1650 °C te uzevši u obzir da se godišnje proizvodi 1.500 milijuna tona čelika u svijetu danas se sve više...
Optimiranje uljevnog sustava primjenom numeričke simulacije
Optimiranje uljevnog sustava primjenom numeričke simulacije
Mario Targuš
Suvremena proizvodnja odljevaka nezamisliva je bez implementacije novih strategija i koncepcija. U ljevačkoj industriji najviše se ističu koncepcije: “Near net shape castings” – odljevci s gotovo konačnim dimenzijama, kod kojih nije potrebno provesti strojnu obradu nakon lijevanja ili je ona minimalna i “Right for the first time” – ispravno već po prvi puta, tj. koncepcija kvalitativnog managementa u smislu prevencije grešaka pretpostavljenom detekciji i eliminaciji...
Pirometalurški postupci dobivanja bakra
Pirometalurški postupci dobivanja bakra
Srđan Tomašević
Bakar je zahvaljujući svojim osobinama treći najkorišteniji metal u svijetu, ima vrlo široku primjenu te potreba za njim i dalje raste. Zbog svojih odliĉnih svojstava u metalurgiji se koristi kao legirajući element. Postupci dobivanja bakra mogu se podijeliti na pirometalurške i hidrometalurške. Oko 90 % bakra dobiva se pirometalurškim postupcima, dok je primjena hidrometalurških postupaka ograniĉena na oksidne rude bakra. Pirometalurški postupci...
Postupci obrade magnezijem za proizvodnju nodularnog lijava
Postupci obrade magnezijem za proizvodnju nodularnog lijava
Fabijan Kumer
Dodatak sferoidizacijskih (nodularizacijskih) elemenata u rastaljeno željezo vjerojatno je najvažniji korak u proizvodnji nodularnog lijeva. Postoji mnogo elemenata koji mogu proizvesti sferični oblik grafita. U komercijalnoj praksi najčešće se upotrebljava magnezij. Dodaje se u rastaljeno željezo kao čisti magnezij ili kao magnezijeva legura. Magnezij i njegove legure imaju niske temperature isparavanja, zbog čega se njihov dodatak u rastaljeno...
Površinska napetost tekućina i talina
Površinska napetost tekućina i talina
Alen Pinter
Napetost površine nastaje zato jer je površinski sloj tekućine rjeđi od njene unutrašnjosti. Zbog toga molekule nisu na ravnotežnim udaljenostima, nego su međusobno udaljenije, pa među njima djeluju privlačne sile s težnjom da smanje razmak molekula. Ove privlačne sile stvaraju površinsku napetost. Površinska napetost se smanjuje povećavanjem temperature, jer povećani nered potiče povratak udaljenih molekula natrag na...
Praćenje emisija CO2 u procesu proizvodnje čelika u elektrolučnoj peći
Praćenje emisija CO2 u procesu proizvodnje čelika u elektrolučnoj peći
Antonio Čehok
Emisije ugljik (IV)-oksida, CO2, nastale iz antropogenih izvora,predstavljaju sve veći problem u smislu onečišćenja atmosfere te direktno utječu na klimatske promjene koje mogu ostaviti katastrofalne posljedice za planet i čovječanstvo. S ciljem smanjenja emisija štetnih plinova na globalnoj razini te razini članica EU donesena je zakonska regulativa kojom se nastoji ograničiti emisije stakleničkih plinva na razinu koja neće štetno djelovati na okoliš.Kyoto protokol,...
Praćenje faznih transformacija u metalnim legurama na bazi bakra
Praćenje faznih transformacija u metalnim legurama na bazi bakra
Daniela Dumenčić
Legure s prisjetljivosti oblika (SMA) karakteriziraju dva bitna efekta, psudoelastičnost i efekt prisjetljivosti oblika, koji su posljedica austenitno-martenzitne fazne transformacije. Općenito, efekt prisjetljivosti oblika označava sposobnost materijala da se uslijed djelovanja temperature ili mehaničkog naprezanja vraća u svoj prethodno definirani oblik. Temperatura transformacije SMA legura određuje područje primjene ovih materijala te se variranjem udjela komponenti u leguri može...
Praćenje proizvodnje i ispitivanje svojstava odljevaka od sivog lijeva kvalitete EN GJL-200
Praćenje proizvodnje i ispitivanje svojstava odljevaka od sivog lijeva kvalitete EN GJL-200
Luka Zeljko
Proizvodnja sivog lijeva složen je proces koji obuhvaća sve grane metalurgije i širok spektar aktivnosti. Prema potrebama tržišta te kvalitativnim i kvantitativnim zahtjevima pred gotovim proizvodom, sustavno se planira strategija proizvodnje i prema tome odabirekvaliteta materijala, ekonomski opravdana tehnologija proizvodnje, sastav uložnog materijala, tehnološka razrada procesa lijevanja i završna obrada odljevaka. U eksperimentalnom dijelu praćen je postupak lijevanja i...

Pages