Pages

Aktualni razvoj u tehnologiji oblikovanja kompozitnih materijala
Aktualni razvoj u tehnologiji oblikovanja kompozitnih materijala
Mario Smiljanić
U radu je dan pregled proizvodnje i prerade kompozitnih materijala te njihova svojstva. Navedene su temeljne tehnologije oblikovanja deformiranjem,valjanje, istiskivanje, kovanje i izvlačenje. Opisane su tehnologije valjanja kompozitnih limova za ležajeve čije su glavne komponente aluminijska legura kao prevlaka te čelik kao jezgreni materijal. Zatim je opisana tehnologija istiskivanja hibridnih limova sa bimetalnom jezgrom. Na kraju je prikazana tehnologija izvlačenja...
Alternativni načini proizvodnje aluminija
Alternativni načini proizvodnje aluminija
Ana-Marija Hirš
U ovom radu dan je pregled alternativnih načina i procesa proizvodnje aluminija. HallHéroultov proces elektrolitičke redukcije glinice razvijen je krajem 19. stoljeća te je još uvijek jedini industrijski proces za proizvodnju aluminija. Svrstan je među energetski najintenzivnije procese i najveće proizvođače CO2. Čak 1 % od ukupne svjetske električne energije troši se na ovaj proces koji ukupnoj svjetskoj emisiji stakleničkih plinova pridonosi s 2,5 %. Kao alternativni procesi...
Analiza prijelomnih površina CuAlNi legura s prisjetljivosti oblika
Analiza prijelomnih površina CuAlNi legura s prisjetljivosti oblika
Andrej Vračan
U ovom radu analizirana je mikrostruktura CuAlNi legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje je provedeno na pripremljenim uzorcima u lijevanom i kaljenom stanju. Uzorci su pripremljeni u vakuum indukcijskoj peći koja je spojena sa uređajem za vertikalno lijevanje. Postupak lijevanja je proveden u zaštitnoj atmosferi argona, a zatim su pripremljeni za mikroskopsku analizu brušenjem, poliranjem i nagrizanjem. Mikrostrukturna analiza CuAlNi legure ...
Analiza čvrstoće kružnog kanalskog poklopca
Analiza čvrstoće kružnog kanalskog poklopca
Ivona Borošić
U radu je analiziran problem nosivosti kruţnog kanalskog poklopca (šahte) za odabranu vrstu materijala. Korištenjem programskog paketa Autodesk Simulation Mechanical u edukacijskoj verziji provedena je trodimenzionalna linearna statiĉka analiza savijanja lijevanog kruţnog kanalskog poklopca primjenom metode konaĉnih elemenata. Analiza je provedena u više razliĉitih izvedbi konstrukcije poklopca. Pošto je kruţni poklopac s cirkularnim i radijalnim...
Biološko onečišćenje industrijske infrastrukture s invazivnom vrstom školjke - osvrt
Biološko onečišćenje industrijske infrastrukture s invazivnom vrstom školjke - osvrt
Tena Rimay
Onečišćenje okoliša može biti prirodnog ili antropogenog porijekla, a unutar navedenog postoji i biološko. Uzročnici biološkog onečišćenja su invazivne vrste koje svojim razmnožavanjem i rastom negativno djeluju na prirodni ekosustav. U ovu skupinu se ubraja i školjka raznolika trokutnjača (lat. Dreissena polymorpha). Otkrivena je 1796. godine u rijekama Uralu, Volgi i Dnjepru. Prirodno stanište su joj područja središnje i istočne Europe, te neke države u Aziji. S tih...
Biološko pročišćavanje otpadnih voda
Biološko pročišćavanje otpadnih voda
Gorana Domitrović
Prije ispuštanja u prirodne recipijente, otpadne vode neophodno je pročistiti. Pročišćavanje otpadnih voda može se provesti primarnim, sekundarnim i tercijarnim postupcima. Sekundarni postupak ili biološko pročišćavanje se najčešće koristi. Ovaj postupak predstavlja pročišćavanje pomoću mikroorganizama koji razgrađuju organske tvari, dušik i fosfor iz otpadnih voda. U ovom radu prikazan je pregled osnovnih pojmova vezanih uz otpadne vode i njihovo pročišćavanje....
Dinamičko ispitivanje metalnih materijala
Dinamičko ispitivanje metalnih materijala
Alen Draganović
U današnje vrijeme sam značaj mehaničkog ispitivanja materijala u svrhu unaprjeđenja postojeće tehnologije, proizvodnog ili obradnog sustava izvanredno je velik, pogotovo na mjestima upotrebe metalnih konstrukcija odnosno strojnih dijelova. Veliki broj strojnih dijelova i metalnih konstrukcija izložen je u toku rada opterećenjima promjenjivim po veličini, a često i po smjeru. Uslijed dugotrajnog djelovanja periodično promjenljivih opterećenja...
Eko oznake ambalažnih materijala
Eko oznake ambalažnih materijala
Ivana Krtić
Zaštita okoliša jedna od najaktualnijih, ali i najkompleksnijihtema na svjetskoj razini. Sve ljudske aktivnosti imaju određeni utjecaj na okoliš, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. U skladu s tim postoje propisi koji nastoje zaštititi potrošače od neodgovornih i neinformiranih proizvođača. Na tržištu gotovo da i nema proizvoda koji nema istaknute različite simbole (oznake) koji bi kupcima trebali dati bitne informacije kako o proizvodu tako i o ambalaži u...
Elektropećna prašina kao vrijedni proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom
Elektropećna prašina kao vrijedni proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom
Antonio Ivančić
Činjenica da je elektropećna prašina opasni proizvodni otpad kao i to da nije iz ekonomskih razloga preporučljivo njeno odlaganje na odlagalištu, ukazuje na potrebu njenog prevođenja u neopasni otpad kojeg je moguće zbrinuti bez naknadnog štetnog djelovanja u okolišu, ili pak njene oporabe. Razvojem ekološke svijesti i unapređenjem zakonskih propisa kojima se osigurava zaštita okoliša kao i gospodarenje otpadom, pristupilo se ...
Godišnji izračun emisije CO2 iz elektrolučnog postupka proizvodnje čelika
Godišnji izračun emisije CO2 iz elektrolučnog postupka proizvodnje čelika
Mario Grd
Sve djelatnosti koje u proizvodnim procesima emitiraju stakleničke plinove (definirano Uredbom o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova), kao što su CO2, N2O, PFC, itd. moraju podnijeti "Izvješće o godišnjim emisijama iz postrojenja". U izvješću izvori emisija i materijali trebaju biti točno identificirani te izračunata količina ispuštenog CO2. Budući da industrija proizvodnje čelika zahtijeva visoku temperaturu, koja se dobiva pomoću raznih goriva...
Greške u mikrostrukturi debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijevakvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Greške u mikrostrukturi debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijevakvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Ivana Bunjan
Feritni nodularni lijev kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT je pogodan materijal za mnoge masivne komponente vjetroagregata. Budući da se broj instaliranih vjetroagregata konstantno povećava, potražnja za debelostijenim odljevcima od feritnog nodularnog lijeva također raste. Konzistentno postizanje zahtijevane kombinacije vlačne čvrstoće, granice razvlačenja, istezanja i žilavosti pri niskim temperaturama u debelostijenim odljevcima od feritnog nodularnog lijeva kvalitete...
Heterogena elektrokemijska ravnoteža
Heterogena elektrokemijska ravnoteža
Martin Domitrović
U ovom radu biti će dana definicija galvanskog članka i elektromotorne sile (EMS) galvanskog članka te dati izraz prema Nernstu za računanje elektrodnog potencijala. Obradit će se termodinamika galvanskog članka i određivanje elektromotorne sile galvanskog članka. Prikazati će se podjela galvanskih članaka i vrste elektroda s naglaskom na referentne elektrode.

Pages