Pages

Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure
Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure
Željka Krtić
Legure s prisjetljivošću oblika (SMA) karakteriziraju dva jedinstvena efekta, pseudoelastičnost i efekt prisjetljivosti oblika, koji je posljedica bezdifuzijske austenitnomartenzitne transformacije u strukturi materijala. Cu-Al-Mn legure s prisjetljivošću oblika vrlo su atraktivne za komercijalnu primjenu, s obzirom na njihovu nisku cijenu koštanja, veliku superelastičnost, izvrsnu duktilnost te dobru obradivost hladnim deformiranjem. ...
Utjecaj sadržaja nikla na svojstva Cu-Al-Mn-Ni  legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj sadržaja nikla na svojstva Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Ivana Krtić
U okviru ovog rada provedena je analiza utjecaja različitog sadržaja nikla (2-5 mas.%) na mikrostrukturu i mikrotvrdoću Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika. Pomoću peći za taljenje obavljeno je taljenje i lijevanje ingota u vodom hlađenoj, posebno konstruiranoj bakrenoj anodi koja je služila i kao kalup za lijevanje. Nakon taljenja uzorci su tri puta pretaljivani upotrebom električnog luka kako bi se postigla...
Utjecaj sastava uloška, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva
Utjecaj sastava uloška, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva
Ana-Marija Hirš
U ovom diplomskom radu je analiziran utjecaj različitih sastava uloška za izradu taline, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva. Izrađene su 3 taline sivog lijeva gotovo istog kemijskog sastava. Korišteni su sljedeći udjeli sirovog željeza (SŽ), čeličnog otpada (ČO), povratnog sivog lijeva (PSL) i SiC u ulošku: talina 1 (39,4 % SŽ, 10 % ČO, 49,2 % PSL, 0,6 % SiC), talina 2 (9,9 % SŽ, 38,8 % ČO, 47,9 % PSL, 1,6 % SiC) i talina 3 (0 % SŽ, 0...
Utjecaj tehnološke obrade taline na razvoj mikrostrukture i mehaničkih svojstava AlSi12 legure
Utjecaj tehnološke obrade taline na razvoj mikrostrukture i mehaničkih svojstava AlSi12 legure
Barbara Tubić
Mehanička svojstva aluminijskih legura ovisna su o mikrostrukturnim parametrima poput veličine i oblika zrna, udaljenosti između dendritnih grana, veličini i raspodjeli primarnih i sekundarnih faza i uključaka. Kontrola tih parametara ostvaruje se obradom taline te utjecajem na proces skrućivanja i hlađenja. Obrada taline provodi se s ciljem usitnjenja primarnog zrna aluminija cijepljenjem, odnosno modifikacijom mehanizma rasta eutektika (α-Al + β-Si). U ovom je radu ispitana...
Utjecaj tehnoloških parametara lijevanja na razvoj mikrostrukturnih i mehaničkih svojstava AlSi7Mg0,3 legure
Utjecaj tehnoloških parametara lijevanja na razvoj mikrostrukturnih i mehaničkih svojstava AlSi7Mg0,3 legure
Ivana Gavranović
Aluminijske legure posjeduju izvrsna mehanička svojstva, fizikalno-kemijska i tehnološka svojstva te su zbog toga pronašle primjenu u automobilskoj, svemirskoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji, ali i u elektrotehnici. Primjenu u automobilskoj industriji pronašle su zbog niske gustoće čime se smanjuje masa automobila te se doprinosi smanjenju potrošnje goriva čime se direktno utječe na smanjenje emisije CO2. Jedna od najčešće primjenjivanih legura u autoindustriji je...
Utjecaj temperature na brzinu korozije višefaznih konstrukcijskih čelika
Utjecaj temperature na brzinu korozije višefaznih konstrukcijskih čelika
Boris Maltar
Temperatura je vrlo utjecajan činitelj koji utječe na pojavu i brzinu razvoja korozije kod svih metala koji su skloni koroziji, pa time i kod modernih višefaznih konstrukcijskih čelika (TRIP-čelika). U radu je proučavana elektrokemijska korozija modernih višefaznih konstrukcijskih čelika u kiselom mediju, pri povišenim temperaturama. Provedena istraţivanja i prikazani rezultati pokazuju da je funkcionalna ovisnost razvoja korozije i navedenih...
Utjecaj temperature na efikasnost antikorozivne zaštite konstrukcijskog čelika primjenom ekološkog inhibitora
Utjecaj temperature na efikasnost antikorozivne zaštite konstrukcijskog čelika primjenom ekološkog inhibitora
Tanja Stefanovski
Primjena inhibitora u kontroli korozije metala i slitina, koje su u kontaktu s agresivnim medijem, danas je opće prihvaćena praksa. Velik broj organskih spojeva je proučavan u svrhu ispitivanja njihove učinkovitosti inhibicije korozije. Istraživanja su pokazala da organski spojevi, naročito oni s kisikom, dušikom i sumporom, imaju veliku učinkovitost u procesu zaštite metala od korozije. Međutim, mnogi ovi spojevi su skupi, ali i vrlo toksični za ljude i okoliš. Stoga, današnja...
Utjecaj toplinske obrade na mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj toplinske obrade na mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika
Irbas Škrinjarić
U ovom radu je prikazan utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika. Legura kemijskog sastava Cu – 8,30 % Al – 9,4 % Mn (mas.%) je pripremljena iz čistih metala (>99,5 %), a zatim lijevana kontinuiranim vertikalnim postupkom u zaštitnoj atmosferi argona. Najprije je proizveden ingot (Ø 110 x 180 mm) koji je korišten kao ulazni materijal za lijevanje šipke promjera Ø 8 mm. ...
Utjecaj valjanja i toplinske obrade na svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj valjanja i toplinske obrade na svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika
Magdalena Selanec
U radu su istraživana svojstva Cu-8,3%Al-9,4%Mn (mas.%) legure s prisjetljivosti oblika, nakon toplog i hladnog valjanja. Šipka promjera 8 mm iz Cu-Al-Mn legure, proizvedena je postupkom vertikalnog kontinuiranog lijevanja. Nakon lijevanja provedeno je toplo i hladno valjanje. Toplim valjanjem dobivena je traka debljine 1,75 mm, a hladnim valjanjem traka debljine 1,02 mm. Nakon postupka valjanja uslijedila je toplinska obrada. Toplinska obrada se ...
Utjecaj vertikalnih ojačanja na čvrstoću kružnog kanalskog poklopca
Utjecaj vertikalnih ojačanja na čvrstoću kružnog kanalskog poklopca
Filip Radišić
U radu je provedeno nekoliko numeričkih linearnih statičkih simulacija savijanja lijevanog kružnog kanalskog poklopca (šahte) promjera 600 mm u svrhu dimenzioniranja položaja i broja vertikalnih ojačanja. Analize pomaka i naprezanja provedene su metodom konačnih elemenata u programskom paketu Autodesk Simulation Mechanical. Verifikacija numeričkih rezultata provedena je na primjeru tanke kružne ploče, za koju su izračunata analitička rješenja savijanja. Nakon verifikacije...
Utjecaj višestjenih ugljikovih nanocijevi na fotokatalitička svojstva TiO2
Utjecaj višestjenih ugljikovih nanocijevi na fotokatalitička svojstva TiO2
Tea Čavrak
Sve veća uporaba lijekova, pesticida i drugih sliĉnih proizvoda utjeĉe na oneĉišćenje vode. Takvi proizvodi spadaju u mikrooneĉišćenja koja zahtijevaju posebne uvijete proĉišćavanja. Jedan od naĉina proĉišćavanja su napredni oksidacijski procesi u koje spada i fotokazaliza. Za proces fotokatalize potrebna je prisutnost fotokatalizatora, jedan od fotokatalizatora koji se koristi u fotokatalizi je TiO2. Za poboljšanje svojstava TiO2 mogu se koristiti razliĉiti elementi,...
Utjecaj vremena zagrijavanja čelika u peći na debljinu oksidnog sloja
Utjecaj vremena zagrijavanja čelika u peći na debljinu oksidnog sloja
Marta Nikić
U prvom dijelu rada dan je teorijski pregled o konstrukcijskim čelicima s naglaskom na čelike za poboljšavanje. Opisana je njihova podjela i primjena. U teorijski dio rada uključene su i teorijske osnove o koroziji, a detaljnije je opisana kemijska korozija i korozija uzrokovana visokotemperaturnim zagrijavanjem. U eksperimentalnom dijelu rada korišteni su uzorci čelika za poboljšavanje HRN Č.4732, koji su u različitoj duljini trajanja bili podvrgnuti visokotemperaturnom...

Pages