Pages

Svojstva, proizvodnja i primjena vermikularnog lijeva
Svojstva, proizvodnja i primjena vermikularnog lijeva
Zvonimir Petrović
Vermikularni lijev je vrsta željeznog lijeva u kojem je većina ugljika prisutna u obliku vermikularnih grafitnih čestica. Te čestice nalaze se u metalnoj osnovi koja se uglavnom sastoji od ferita, ferita i perlita ili perlita. Po svojim fizikalnim i mehaničkim svojstvima može se svrstati između sivog i nodularnog lijeva. Proizvodnja vermikularnog lijeva je znatno teža od proizvodnje sivog i nodularnog lijeva jer brojni procesni parametri utječu na stvaranje vermikularnog grafita...
Tehnike pročišćavanja krutih čestica iz otpadnih plinova
Tehnike pročišćavanja krutih čestica iz otpadnih plinova
Franko Mlinarić
Razvoj čovječanstva doveo je do intenzivnog tehnološkog razvoja, povećanja produktivnosti i proizvodnje novih vrsta proizvoda i usluga, što ima za posljedicu povećanje onečišćenja zraka, vode i tla. Stoga je tema očuvanja okoliša, kontrole onečišćenja te pokušaji smanjenja koncentracije onečišćujućih tvari ključna u posljednjih desetak godina. U tom smislu donesena je zakonska regulativa te preporuke o graničnim vrijednostima ...
Termodinamičko modeliranje Cu-Al-Mn legura
Termodinamičko modeliranje Cu-Al-Mn legura
Monika Knežević
Cu-Al-Mn legure danas se često koriste u biomedicini, elektroindustriji, avioindustriji i dr. kao materijali s prisjetljivosti oblika. U ovom radu istraživane su ternarne Cu-Al-Mn legure, s različitim udjelima aluminija i mangana, u području bogatom bakrom. Legure su pripremljene u elektrolučnoj peći te su zatim uzorci odliveni u cilindrične kalupe promjera 8 mm i duljine 12 mm. Nakon pripreme uzoraka brušenjem i poliranjem, analiza je ...
Troska iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom kao mineralni agregat u cestogradnji
Troska iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom kao mineralni agregat u cestogradnji
Magdalena Selanec
Uporaba proizvodnih otpada i/ili nusproizvoda u građevinskoj industriji, a posebno u cestogradnji, jedan je od čimbenika očuvanja prirodnih neobnovljivih izvora mineralnih agregata i istovremenog sprječavanja neželjenog utjecaja industrijskih procesa na okoliš u kojima ti otpadi i/ili nusproizvodi nastaju. Tako je posljednjih tridesetak godina u svijetu značajno porasla primjena proizvodnih otpada i/ili nusproizvoda u cestogradnji, posebno u području...
Uklanjanje Cu(II) iona iz vodenih otopina primjenom otpadne sačme
Uklanjanje Cu(II) iona iz vodenih otopina primjenom otpadne sačme
Ivana Gavranović
U ovom radu istraživana je mogućnost uklanjanja Cu (II) iona iz vodene otopine koristeći metalurški otpad. Povećana koncentracija Cu (II) iona u vodi može imati negativne posljedice na čovjeka, životinje i biljke te se Cu (II) ioni moraju ukloniti iz otpadne vode prije puštanja u odvod ili prirodne recipijente. U ovom radu korištena je otpadna čelična sačma kao adsorbens za uklanjanje Cu (II) iona iz vodene otopine. Eksperimentalni podaci opisani su kinetičkim modelima...
Upotreba troske iz elektropećnog postupka proizvodnje čelika u poljoprivredi
Upotreba troske iz elektropećnog postupka proizvodnje čelika u poljoprivredi
Tea Čavrak
Proizvodnjom čelika elektropećnim postupkom nastaju velike količine troske. S obzirom na elektropećni postupak nastaju dvije vrste troske, a to su crna troska koja nastaje u elektrolučnoj peći i bijela troska koja nastaje u lonac peći. Troske se prema svojim fizikalno-kemijskim karakteristikama svrstavaju u neopasni otpad te se mogu odlagati na predviđena odlagališta. Odlaganje se pokušava izbjeći s obzirom na visoke cijene, moguća onečišćenja tla, gubitka obradivih...
Usporedba sastava i stabilnosti troske kod proizvodnje čelika u elektrolučnoj peći
Usporedba sastava i stabilnosti troske kod proizvodnje čelika u elektrolučnoj peći
Katarina Pavičić
Proizvodnja čelika u čeličanama također rezultira i nastajanjem većih količina troske kao proizvodnog ostatka. Tako dobivena troska može se primjenjivati u različitim granama industrije, ovisno o njenim svojstvima i sastavu, koji se dodatnim postupcima prilagođavaju specifičnim zahtjevima primjene. Toplinska stabilnost troske ovisi o sastavu i morfologiji, što je posljedica načina proizvodnje čelika i brzine hlađenja troske. U ovom radu je ispitana toplinska stabilnost uzorka...
Utjecaj brzine hlađenja na mikrostrukturna i mehanička svojstva aluminijske legure EN AW-5754
Utjecaj brzine hlađenja na mikrostrukturna i mehanička svojstva aluminijske legure EN AW-5754
Karlo Štengl
U okviru ovog diplomskog rada određivan je utjecaj brzine hlađenja na veličinu tj. broj zrna po jedinici površine i mehanička svojstva (vlačnu čvrstoću, granicu razvlačenja i istezljivost) bloka legure EN AW-5754 lijevanog polukontinuiranim vertikalnim postupkom izravnog hlađenja vodom (Direct-Chill). U eksperimentalnom djelu ovoga rada, u svrhu određivanja kinetike pojedinih faza u leguri EN AW-5754, proveden je termodinamički proračun fazne ...
Utjecaj brzine razvlačenja na mehanička svojstva i početak toka nisokougljičnog čelika
Utjecaj brzine razvlačenja na mehanička svojstva i početak toka nisokougljičnog čelika
Vjeran Furlan
Čelik danas predstavlja jedan od najvažnijih tehničkih materijala. Niskougljični čelici čine važnu komponentu u raznim konstrukcijama. Niskougljični čelici uslijed zadovoljavajućih mehaničkih svojstava, dobre deformabilnosti i mogućnosti površinske obrade uvelike se koriste u proizvodnji traka, limova, i žica za gradnju u autoindustriji.Ovaj završni rad kroz teorijski dio daje osvrt na čelike, hladnu deformaciju čelika, te utjecaj brzine deformacije na granicu razvlačenja,...
Utjecaj debljine stijenke odljevka na morfologiju grafita u feritnom silicijem očvrsnutom nodularnom lijevu
Utjecaj debljine stijenke odljevka na morfologiju grafita u feritnom silicijem očvrsnutom nodularnom lijevu
Ante Severinski
U ovom diplomskom radu analiziran je utjecaj debljine stijenke odljevka na morfologiju grafita u feritnom silicijem očvrsnutom nodularnom lijevu. Ukupno su izrađene tri taline sa sljedećim udjelima silicija: 3,11, 3,8 i 4,22 %. Analiza je provedena na odljevcima stepenastog oblika koji sadrže sedam stijenki različite debljine: 3, 12, 25, 38, 50, 75 i 100 mm. Dobiveni rezultati pokazuju da se broj nodula/mm2 i nodularnost smanjuju s povećanjem debljine stijenke. Povećanje udjela...
Utjecaj dodatka legiranih elemenata na mikrostrukturu i tvrdoću titana
Utjecaj dodatka legiranih elemenata na mikrostrukturu i tvrdoću titana
Mihael Šipuš
U ovom radu proučavan je utjecaj dodatka legirnih elemenata na mikrostrukuru i tvrdoću titana. Eksperimentalni uzorci uključuju titan, te legure Ti 90Zr10, Ti80Zr20, Ti80Zr10Nb10 i Ti70Zr10Nb20, a pripremljeni su taljenjem i lijevanjem u laboratorijskoj elektrolučnoj peći u zaštitnoj atmosferi argona. Prije ispitivanja uzorci su metalografski pripremljeni ulaganjem u karbonsku masu, te su brušeni i polirani, a nakon ispitivanja tvrdoće Vickersovom...
Utjecaj kemijskog sastava i cijepljenja na mikrostrukturne značajke i mehanička svojstva nodularnog lijeva
Utjecaj kemijskog sastava i cijepljenja na mikrostrukturne značajke i mehanička svojstva nodularnog lijeva
Luka Voloder
Nodularni ljev je pronašao široku primjenu u mnogim granama industrije zahvaljujući izvrsnim performansama. Svojstva nodularnog lijeva često su predodređena razvojem mikrostrukture na koju osim uvjeta skrućivanja utječu kemijski sastav i metalurška obrada taline. Metalurška obrada taline cijepljenjem predstavlja način kontrole strukture i mehaničkih svojstava željeznih lijevova putem minimalizacije pothlađenja i povećanja broja grafitnih nodula...

Pages