Pages

Primjena suvremenih koncepcija u razvoju proizvoda
Primjena suvremenih koncepcija u razvoju proizvoda
Nadan Marenković
Početkom novog tisućljeća pojavile su se nove tehnologije kojima razvijamo i stvaramo nove proizvode. Suvremeni zahtjevi tržišta postavljaju sve oštrije zahtjeve na procese razvoja i proizvodnje. Osim zahtjeva za povišenjem kvalitete proizvoda i razine fleksibilnosti, istodobno se nameću zahtjevi za snižavanjem troškova, a posebice skraćenjem vremena razvoja i proizvodnje. U ovom radu praćen je proces povratnog inženjerstva i ...
Primjena termografije u optimiranju visokotlačnog lijevanja
Primjena termografije u optimiranju visokotlačnog lijevanja
Filip Hojnik
U ovom radu dan je pregled metoda proizvodnje lijevanjem, s posebnim osvrtom na tehnologiju visokotlačnog lijevanja Al legura u trajne kalupe. Opisani su postupci proizvodnje visokotlačnim lijevom, te poteškoće koje mogu nastati u procesu proizvodnje. Nadalje su pobliže opisane karakteristične greške koje se javljaju na odljevcima od visokotlačnog lijeva, s naglaskom na nedolivenost. Kao glavni razlog nedolivenosti uzima se pothlađenost dijelova kalupa, odnosno loša temperaturna...
Priprema vode za ljudsku potrošnju
Priprema vode za ljudsku potrošnju
Luka Mesek
Voda predstavlja osnovu života na Zemlji. U prirodi kruži u hidrološkom ciklusu između zraka, tla i vodenih tokova (mora, rijeka i jezera). Tijekom hidrološkog ciklusa vrlo često biva zagađena i kao takva nije pogodna za ljudsku potrošnju. Stoga se takva voda mora pripremiti odgovarajućim postupcima. U ovom radu biti će prikazani najčešći postupci pripreme vode za ljudsku potrošnju kao što su taloženja, koagulacije i flokulacije, filtracije i dezinfekcije.
Proces proizvodnje čelika kao čimbenik onečišćenja okoliša radionuklidima
Proces proizvodnje čelika kao čimbenik onečišćenja okoliša radionuklidima
Don Vito Lukšić
Proizvodnja čelika oporabom čeličnog otpada u posljednji 30-tak godina predstavlja vrlo važnu industrijsku djelatnost širom svijeta čemu je doprinijela njena društvena i ekološka korisnost koja se ogleda u čuvanju prirodnih izvora željezne rude i štednji energije. Međutim, istovremeno je u ovoj djelatnosti zabilježen veći broj nesretnih slučajeva uzrokovanih pojavom radioaktivnih tvari u čeličnom otpadu namijenjenom recikliranju. ...
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Ante Severinski
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate je vrlo zahtjevan zadatak i izazov za ljevaonice. Zahtijevana mehanička svojstva i mikrostrukturne značajke moraju se postići u lijevanom stanju. Sporo hlađenje debelostijenih odljevaka u kombinaciji s neadekvatnim kemijskim sastavom i neodgovarajućim procesnim parametrima može rezultirati različitim greškama u mikrostrukturi koje negativno utječu na mehanička...
Proizvodnja kućišta filtara od nodularnog lijeva za brodogradnju
Proizvodnja kućišta filtara od nodularnog lijeva za brodogradnju
Vedran Ostarčević
U ovom završnom radu prikazan je postupak proizvodnje tri kućišta filtara od nodularnog lijeva kvaliteta HRN-EN-GJS-400-18 i HRN-EN-GJS-500-7 za brodogradnju prema zahtjevima i standardima Lloyd's Register-a. Pri izradi i ispitivanju odljevaka slijeđena je Lloyd's Register procedura Book F MQPS 7-1 radi dobivanja certifikata za proizvodnju odljevaka od nodularnog lijeva za brodogradnju. Sve faze procesa proizvodnje i proizvedeni odljevci ispunili su propisane zahtjeve Lloyd's Register-a....
Radioaktivnost čeličanske elektropećne troske kao čimbenika njene uporabe u graditeljstvu
Radioaktivnost čeličanske elektropećne troske kao čimbenika njene uporabe u graditeljstvu
Matea Sekulić
U metalurškim procesima proizvodnje željeznih i neželjeznih metala te njihovih legura, nastaju onečišćujuće tvari anorganskog i organskog podrijetla te brojni proizvodni otpadi i nusproizvodi. Jedan od najvažnijih proizvodnih ostataka je čeličanska troska, koja nastaje u procesima proizvodnje čelika u kisikovim konvertorima, elektrolučnim pećima i procesima sekundarne metalurgije te se treba smatrati nusproizvodom, a ne proizvodnim otpadom. U ovom radu ukratko su opisani...
Recikliranje titana i legura na bazi titana
Recikliranje titana i legura na bazi titana
Andrea Brabenec
Recikliranje metala i njihova industrijska upotreba postupno zauzimaju vaņno mjesto u svijetu kako zbog očuvanja prirodnih resursa i sve potrebnije zańtite okolińa, tako i zbog smanjenja trońkova proizvodnje metala. Materijali na bazi titana imaju odreĎene karakteristike koje ih čine promjenjivim u različitim granama industrije, a zbog neograničenog vijeka trajanja postaju izvrstan resurs za recikliranje. Krollovim procesom, glavnim postupkom dobivanja titana, stvara se kloridni...
Simuliranje deformacije u metalima na atomskoj razini
Simuliranje deformacije u metalima na atomskoj razini
Tomislav Novak
Molekularna dinamika je metoda u kojoj se gibanje svakog pojedinog atoma ili molekule izračunava izravnom primjenom Newtonovih zakona (posebno 2.). Praktičan račun će uključiti veliki broj čestica, od nekoliko desetina do čak nekoliko milijuna. U tako složenim proračunima nužno je koristiti kompjutorsko simuliranje jer je kompleksni izračun nemoguće obaviti analitički za inženjerski relevantne sisteme. Makroskopske veličine se dobivaju statističkom obradom mikroskopskih...
Spojevi sumpora u metalurškom koksu
Spojevi sumpora u metalurškom koksu
Semir Oraščanin
Metalurški koks ima važnu ulogu u metalurgiji gdje se koristi kao gorivo, redukcijsko sredstvo i sredstvo za naugljičenje. U novije vrijeme je također važna sirovina za proizvodnju vrijednijih ugljičnih materijala. Metalurški koks je umjetno gorivo koje se dobiva iz ugljena kao prirodnog goriva postupkom koksiranja. Spojevi sumpora su jedni od glavnih nepoželjnih sastojaka ugljena i metalurškog koksa,pridonose onečišćenju okoliša i poteškoćama pri njihovoj uporabi. ...
Staklenički plinovi iz proizvodnog procesa dobivanja aluminija i mogućnosti njihova smanjenja
Staklenički plinovi iz proizvodnog procesa dobivanja aluminija i mogućnosti njihova smanjenja
Petra Brajenić
U ovom radu prikazan je pregled emisija stakleničkih plinova koji nastaju proizvodnjom primarnog aluminija te potencijalne mogućnosti za njihovo smanjenje. Staklenički plinovi imaju veliki utjecaj na zdravlje ljudi i cjelokupni okoliš te im se iz tog razloga posvećuje velika pažnja. Uz emisije stakleničkih plinova ugljikovog (IV) oksida (CO2) i perfluorougljika, PFC (CF4, C2F6) za vrijeme proizvodnje primarnog aluminija nastaju druge onečišćujuće tvari poput crvenog mulja,...
Starenje fotokatalizatora na temelju titan(IV) oksida i ugljikovih nanocijevi
Starenje fotokatalizatora na temelju titan(IV) oksida i ugljikovih nanocijevi
Toni Marić
Onečišćenje vode postaje sve veći globalni problem.Jedan od problema predstavljaju mikroonečišćivačikoji zahtijevaju posebne uvjete pročišćavanja, a u tu skupinu onečišćivača spadaju farmaceutici. Jedan od učinkovitijih načina njihova uklanjanja su napredni oksidacijski procesi, u koje spada i fotokataliza. Za proces fotokatalize potreban je fotokatalizator koji će prilikom djelovanja UV zračenja stvoriti hidroksilne radikale. Jedan od najkorištenijih fotokatalizatora je...

Pages