Pages

Utjecaj medija i temperature na korozijska svojstva i mikrostrukturu bakra i mesinga
Utjecaj medija i temperature na korozijska svojstva i mikrostrukturu bakra i mesinga
Barbara Tubić
U ovom je radu elektrokemijskim mjerenjima ispitana korozijska otpornost bakra i mesinga u vodovodnoj vodi i 3,5 % otopini NaCl pri sobnoj temperaturi i pri 60 °C. Promjene na površini uzoraka praćene su svjetlosnim i pretražnim elektronskim mikroskopom. Rezultati ispitivanja pokazali su da korozijska otpornost i za bakar i za mesing opada porastom temperature i u vodi i u 3,5 % otopini NaCl. Veću brzinu korozije u oba medija i pri obje ispitivane temperature pokazao je mesing, dok se...
Utjecaj mikrolegirajućeg elementa niobija na raspodjelu naprezanja kod hladne deformacije
Utjecaj mikrolegirajućeg elementa niobija na raspodjelu naprezanja kod hladne deformacije
Karlo Komosar
Ispitivanje ponašanja niskougljičnih čelika predstavlja veliki interes u znanstvenom svijetu obzirom na njihovo različito ponašanje tijekom procesa deformacije. U ovom završnom radu provedena je termografska analiza niskougljičnih čelika sa i bez dodatka mikrolegirajućeg elementa niobija. Statičko vlačno ispitivanje provedeno je na kidalici uz istovremeno korištenje metode termografije. Ispitivani niskougljični čelici sa 0.035% i bez dodatka elementa niobija pokazali su da...
Utjecaj mikrostrukture  i brzine deformacije na početak hladne deformacije čelika mikrolegiranog niobijem
Utjecaj mikrostrukture i brzine deformacije na početak hladne deformacije čelika mikrolegiranog niobijem
Filip Skender
Čelik je danas najrasprostranjeniji materijal u svijetu. Istraživanja su pokazala kako mikrolegirani čelici sa titanom ili niobijem imaju bolja mehanička svojstva od ostalih čelika. Dobra mehanička svojstva podrazumijevaju visoku žilavost, deformabilnost, otpornost i čvrstoću. Takva svojstva postižu se odgovarajućom kombinacijom kemijskog sastava i parametara termomehaničke obrade. U ovom radu ispitano je ponašanje niskougljičnog čelika mikrolegiranog sa 0.035% niobija na...
Utjecaj obrade taline cijepljenjem na razvoj mikrostrukture i mehanička svojstva AlSi12 legure
Utjecaj obrade taline cijepljenjem na razvoj mikrostrukture i mehanička svojstva AlSi12 legure
Dario Mašinović
Zahvaljujući širokoj lepezi povoljnih svojstava, aluminijske legure pronalaze primjenu u svim industrijskim granama. Radi poboljšanja mehaničkih, fizikalnih i korozijskih svojstva aluminijskih legura osnovnom elementu dodaju se legirajući elementi poput silicija, bakra ili magnezija te elementi u tragovima poput željeza, mangana, titana, bora, stroncija ili natrija. Njihov primarni utjecaj, ali i međusobna interakcija doprinijet će ciljanom razvoju mikrostrukture koja će indirektno...
Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure
Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure
Željka Krtić
Legure s prisjetljivošću oblika (SMA) karakteriziraju dva jedinstvena efekta, pseudoelastičnost i efekt prisjetljivosti oblika, koji je posljedica bezdifuzijske austenitnomartenzitne transformacije u strukturi materijala. Cu-Al-Mn legure s prisjetljivošću oblika vrlo su atraktivne za komercijalnu primjenu, s obzirom na njihovu nisku cijenu koštanja, veliku superelastičnost, izvrsnu duktilnost te dobru obradivost hladnim deformiranjem. ...
Utjecaj sadržaja nikla na svojstva Cu-Al-Mn-Ni  legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj sadržaja nikla na svojstva Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Ivana Krtić
U okviru ovog rada provedena je analiza utjecaja različitog sadržaja nikla (2-5 mas.%) na mikrostrukturu i mikrotvrdoću Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika. Pomoću peći za taljenje obavljeno je taljenje i lijevanje ingota u vodom hlađenoj, posebno konstruiranoj bakrenoj anodi koja je služila i kao kalup za lijevanje. Nakon taljenja uzorci su tri puta pretaljivani upotrebom električnog luka kako bi se postigla...
Utjecaj sastava uloška, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva
Utjecaj sastava uloška, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva
Ana-Marija Hirš
U ovom diplomskom radu je analiziran utjecaj različitih sastava uloška za izradu taline, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva. Izrađene su 3 taline sivog lijeva gotovo istog kemijskog sastava. Korišteni su sljedeći udjeli sirovog željeza (SŽ), čeličnog otpada (ČO), povratnog sivog lijeva (PSL) i SiC u ulošku: talina 1 (39,4 % SŽ, 10 % ČO, 49,2 % PSL, 0,6 % SiC), talina 2 (9,9 % SŽ, 38,8 % ČO, 47,9 % PSL, 1,6 % SiC) i talina 3 (0 % SŽ, 0...
Utjecaj temperature na brzinu korozije višefaznih konstrukcijskih čelika
Utjecaj temperature na brzinu korozije višefaznih konstrukcijskih čelika
Boris Maltar
Temperatura je vrlo utjecajan činitelj koji utječe na pojavu i brzinu razvoja korozije kod svih metala koji su skloni koroziji, pa time i kod modernih višefaznih konstrukcijskih čelika (TRIP-čelika). U radu je proučavana elektrokemijska korozija modernih višefaznih konstrukcijskih čelika u kiselom mediju, pri povišenim temperaturama. Provedena istraţivanja i prikazani rezultati pokazuju da je funkcionalna ovisnost razvoja korozije i navedenih...
Utjecaj temperature na efikasnost antikorozivne zaštite konstrukcijskog čelika primjenom ekološkog inhibitora
Utjecaj temperature na efikasnost antikorozivne zaštite konstrukcijskog čelika primjenom ekološkog inhibitora
Tanja Stefanovski
Primjena inhibitora u kontroli korozije metala i slitina, koje su u kontaktu s agresivnim medijem, danas je opće prihvaćena praksa. Velik broj organskih spojeva je proučavan u svrhu ispitivanja njihove učinkovitosti inhibicije korozije. Istraživanja su pokazala da organski spojevi, naročito oni s kisikom, dušikom i sumporom, imaju veliku učinkovitost u procesu zaštite metala od korozije. Međutim, mnogi ovi spojevi su skupi, ali i vrlo toksični za ljude i okoliš. Stoga, današnja...
Utjecaj toplinske obrade na mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj toplinske obrade na mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika
Irbas Škrinjarić
U ovom radu je prikazan utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika. Legura kemijskog sastava Cu – 8,30 % Al – 9,4 % Mn (mas.%) je pripremljena iz čistih metala (>99,5 %), a zatim lijevana kontinuiranim vertikalnim postupkom u zaštitnoj atmosferi argona. Najprije je proizveden ingot (Ø 110 x 180 mm) koji je korišten kao ulazni materijal za lijevanje šipke promjera Ø 8 mm. ...
Utjecaj valjanja i toplinske obrade na svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj valjanja i toplinske obrade na svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika
Magdalena Selanec
U radu su istraživana svojstva Cu-8,3%Al-9,4%Mn (mas.%) legure s prisjetljivosti oblika, nakon toplog i hladnog valjanja. Šipka promjera 8 mm iz Cu-Al-Mn legure, proizvedena je postupkom vertikalnog kontinuiranog lijevanja. Nakon lijevanja provedeno je toplo i hladno valjanje. Toplim valjanjem dobivena je traka debljine 1,75 mm, a hladnim valjanjem traka debljine 1,02 mm. Nakon postupka valjanja uslijedila je toplinska obrada. Toplinska obrada se ...
Utjecaj vertikalnih ojačanja na čvrstoću kružnog kanalskog poklopca
Utjecaj vertikalnih ojačanja na čvrstoću kružnog kanalskog poklopca
Filip Radišić
U radu je provedeno nekoliko numeričkih linearnih statičkih simulacija savijanja lijevanog kružnog kanalskog poklopca (šahte) promjera 600 mm u svrhu dimenzioniranja položaja i broja vertikalnih ojačanja. Analize pomaka i naprezanja provedene su metodom konačnih elemenata u programskom paketu Autodesk Simulation Mechanical. Verifikacija numeričkih rezultata provedena je na primjeru tanke kružne ploče, za koju su izračunata analitička rješenja savijanja. Nakon verifikacije...

Pages