Pages

Termodinamičko modeliranje Cu-Al-Mn legura
Termodinamičko modeliranje Cu-Al-Mn legura
Monika Knežević
Cu-Al-Mn legure danas se često koriste u biomedicini, elektroindustriji, avioindustriji i dr. kao materijali s prisjetljivosti oblika. U ovom radu istraživane su ternarne Cu-Al-Mn legure, s različitim udjelima aluminija i mangana, u području bogatom bakrom. Legure su pripremljene u elektrolučnoj peći te su zatim uzorci odliveni u cilindrične kalupe promjera 8 mm i duljine 12 mm. Nakon pripreme uzoraka brušenjem i poliranjem, analiza je ...
Toplinska analiza biokompatibilnih materijala za primjenu u tkivnom inženjerstvu
Toplinska analiza biokompatibilnih materijala za primjenu u tkivnom inženjerstvu
Anamarija Vuković
Tkivno inženjerstvo pruža velike mogućnosti u razvoju umjetnih organa, osobito bioloških regenerativnih materijala, kao što su hrskavica, kosti i koža. Dizajniranje odgovarajućih biorazgradljivih i biokompatibilnih materijala te praćenje biokemijskih i fizikalnih svojstava, kao i rasta stanica, omogućuje generiranje nadomjestaka koji mogu obnoviti ili znatno poboljšati funkciju oštećenih tkiva. U ovom radu, istražen je utjecaj različite topografije elektroispredenih...
Tradicionalni i suvremeni ugljični materijali
Tradicionalni i suvremeni ugljični materijali
Vesna Perković
Ugljik je osnovni element života na Zemlji, ima veliku obitelj ugljičnih materijala, od tradicionalnih (klasičnih) do suvremenih. Ugljični materijali su materijali sastavljeni od ugljika pri čemu se isključuju spojevi ugljika s drugim elementima. Bez ugljičnih materijala je nezamisliv život današnjeg čovjeka. Moderniziranim tehnologijama dobivaju se iz nekad tradicionalnih ugljičnih materijala proizvodi koji, zahvaljujući svojim svojstvima, zauzimaju značajno mjesto u...
Troska iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom kao mineralni agregat u cestogradnji
Troska iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom kao mineralni agregat u cestogradnji
Magdalena Selanec
Uporaba proizvodnih otpada i/ili nusproizvoda u građevinskoj industriji, a posebno u cestogradnji, jedan je od čimbenika očuvanja prirodnih neobnovljivih izvora mineralnih agregata i istovremenog sprječavanja neželjenog utjecaja industrijskih procesa na okoliš u kojima ti otpadi i/ili nusproizvodi nastaju. Tako je posljednjih tridesetak godina u svijetu značajno porasla primjena proizvodnih otpada i/ili nusproizvoda u cestogradnji, posebno u području...
Tvrdoća vode
Tvrdoća vode
Sara Pršić
Tvrdoća vode u prirodi je uzrokovana otapanjem kalcijevih i magnezijevih soli. Voda koja dopire do pojedinih dijelova Zemlje se razlikuje, te je vrlo važno konstantno kontrolirati njezinu tvrdoću kako bi do potrošača dolazila sukladno propisanim vrijednostima. Tvrda voda stvara probleme u industriji kao i u domaćinstvu jer može izazvati materijalne štete, usporiti industrijske procese ili ih u potpunosti onemogućiti. U ovom radu dan je pregled osnovne podjele tvrdoće vode i procesa...
Uklanjanje Cu(II) iona iz vodenih otopina primjenom otpadne sačme
Uklanjanje Cu(II) iona iz vodenih otopina primjenom otpadne sačme
Ivana Gavranović
U ovom radu istraživana je mogućnost uklanjanja Cu (II) iona iz vodene otopine koristeći metalurški otpad. Povećana koncentracija Cu (II) iona u vodi može imati negativne posljedice na čovjeka, životinje i biljke te se Cu (II) ioni moraju ukloniti iz otpadne vode prije puštanja u odvod ili prirodne recipijente. U ovom radu korištena je otpadna čelična sačma kao adsorbens za uklanjanje Cu (II) iona iz vodene otopine. Eksperimentalni podaci opisani su kinetičkim modelima...
Upotreba troske iz elektropećnog postupka proizvodnje čelika u poljoprivredi
Upotreba troske iz elektropećnog postupka proizvodnje čelika u poljoprivredi
Tea Čavrak
Proizvodnjom čelika elektropećnim postupkom nastaju velike količine troske. S obzirom na elektropećni postupak nastaju dvije vrste troske, a to su crna troska koja nastaje u elektrolučnoj peći i bijela troska koja nastaje u lonac peći. Troske se prema svojim fizikalno-kemijskim karakteristikama svrstavaju u neopasni otpad te se mogu odlagati na predviđena odlagališta. Odlaganje se pokušava izbjeći s obzirom na visoke cijene, moguća onečišćenja tla, gubitka obradivih...
Usporedba sastava i stabilnosti troske kod proizvodnje čelika u elektrolučnoj peći
Usporedba sastava i stabilnosti troske kod proizvodnje čelika u elektrolučnoj peći
Katarina Pavičić
Proizvodnja čelika u čeličanama također rezultira i nastajanjem većih količina troske kao proizvodnog ostatka. Tako dobivena troska može se primjenjivati u različitim granama industrije, ovisno o njenim svojstvima i sastavu, koji se dodatnim postupcima prilagođavaju specifičnim zahtjevima primjene. Toplinska stabilnost troske ovisi o sastavu i morfologiji, što je posljedica načina proizvodnje čelika i brzine hlađenja troske. U ovom radu je ispitana toplinska stabilnost uzorka...
Utjecaj brzine hlađenja na mikrostrukturna i mehanička svojstva aluminijske legure EN AW-5754
Utjecaj brzine hlađenja na mikrostrukturna i mehanička svojstva aluminijske legure EN AW-5754
Karlo Štengl
U okviru ovog diplomskog rada određivan je utjecaj brzine hlađenja na veličinu tj. broj zrna po jedinici površine i mehanička svojstva (vlačnu čvrstoću, granicu razvlačenja i istezljivost) bloka legure EN AW-5754 lijevanog polukontinuiranim vertikalnim postupkom izravnog hlađenja vodom (Direct-Chill). U eksperimentalnom djelu ovoga rada, u svrhu određivanja kinetike pojedinih faza u leguri EN AW-5754, proveden je termodinamički proračun fazne ...
Utjecaj brzine razvlačenja na mehanička svojstva i početak toka nisokougljičnog čelika
Utjecaj brzine razvlačenja na mehanička svojstva i početak toka nisokougljičnog čelika
Vjeran Furlan
Čelik danas predstavlja jedan od najvažnijih tehničkih materijala. Niskougljični čelici čine važnu komponentu u raznim konstrukcijama. Niskougljični čelici uslijed zadovoljavajućih mehaničkih svojstava, dobre deformabilnosti i mogućnosti površinske obrade uvelike se koriste u proizvodnji traka, limova, i žica za gradnju u autoindustriji.Ovaj završni rad kroz teorijski dio daje osvrt na čelike, hladnu deformaciju čelika, te utjecaj brzine deformacije na granicu razvlačenja,...
Utjecaj debljine stijenke odljevka na morfologiju grafita u feritnom silicijem očvrsnutom nodularnom lijevu
Utjecaj debljine stijenke odljevka na morfologiju grafita u feritnom silicijem očvrsnutom nodularnom lijevu
Ante Severinski
U ovom diplomskom radu analiziran je utjecaj debljine stijenke odljevka na morfologiju grafita u feritnom silicijem očvrsnutom nodularnom lijevu. Ukupno su izrađene tri taline sa sljedećim udjelima silicija: 3,11, 3,8 i 4,22 %. Analiza je provedena na odljevcima stepenastog oblika koji sadrže sedam stijenki različite debljine: 3, 12, 25, 38, 50, 75 i 100 mm. Dobiveni rezultati pokazuju da se broj nodula/mm2 i nodularnost smanjuju s povećanjem debljine stijenke. Povećanje udjela...
Utjecaj dodatka legiranih elemenata na mikrostrukturu i tvrdoću titana
Utjecaj dodatka legiranih elemenata na mikrostrukturu i tvrdoću titana
Mihael Šipuš
U ovom radu proučavan je utjecaj dodatka legirnih elemenata na mikrostrukuru i tvrdoću titana. Eksperimentalni uzorci uključuju titan, te legure Ti 90Zr10, Ti80Zr20, Ti80Zr10Nb10 i Ti70Zr10Nb20, a pripremljeni su taljenjem i lijevanjem u laboratorijskoj elektrolučnoj peći u zaštitnoj atmosferi argona. Prije ispitivanja uzorci su metalografski pripremljeni ulaganjem u karbonsku masu, te su brušeni i polirani, a nakon ispitivanja tvrdoće Vickersovom...

Pages