Pages

Recikliranje titana i legura na bazi titana
Recikliranje titana i legura na bazi titana
Andrea Brabenec
Recikliranje metala i njihova industrijska upotreba postupno zauzimaju vaņno mjesto u svijetu kako zbog očuvanja prirodnih resursa i sve potrebnije zańtite okolińa, tako i zbog smanjenja trońkova proizvodnje metala. Materijali na bazi titana imaju odreĎene karakteristike koje ih čine promjenjivim u različitim granama industrije, a zbog neograničenog vijeka trajanja postaju izvrstan resurs za recikliranje. Krollovim procesom, glavnim postupkom dobivanja titana, stvara se kloridni...
Simuliranje deformacije u metalima na atomskoj razini
Simuliranje deformacije u metalima na atomskoj razini
Tomislav Novak
Molekularna dinamika je metoda u kojoj se gibanje svakog pojedinog atoma ili molekule izračunava izravnom primjenom Newtonovih zakona (posebno 2.). Praktičan račun će uključiti veliki broj čestica, od nekoliko desetina do čak nekoliko milijuna. U tako složenim proračunima nužno je koristiti kompjutorsko simuliranje jer je kompleksni izračun nemoguće obaviti analitički za inženjerski relevantne sisteme. Makroskopske veličine se dobivaju statističkom obradom mikroskopskih...
Spojevi sumpora u metalurškom koksu
Spojevi sumpora u metalurškom koksu
Semir Oraščanin
Metalurški koks ima važnu ulogu u metalurgiji gdje se koristi kao gorivo, redukcijsko sredstvo i sredstvo za naugljičenje. U novije vrijeme je također važna sirovina za proizvodnju vrijednijih ugljičnih materijala. Metalurški koks je umjetno gorivo koje se dobiva iz ugljena kao prirodnog goriva postupkom koksiranja. Spojevi sumpora su jedni od glavnih nepoželjnih sastojaka ugljena i metalurškog koksa,pridonose onečišćenju okoliša i poteškoćama pri njihovoj uporabi. ...
Staklenički plinovi iz proizvodnog procesa dobivanja aluminija i mogućnosti njihova smanjenja
Staklenički plinovi iz proizvodnog procesa dobivanja aluminija i mogućnosti njihova smanjenja
Petra Brajenić
U ovom radu prikazan je pregled emisija stakleničkih plinova koji nastaju proizvodnjom primarnog aluminija te potencijalne mogućnosti za njihovo smanjenje. Staklenički plinovi imaju veliki utjecaj na zdravlje ljudi i cjelokupni okoliš te im se iz tog razloga posvećuje velika pažnja. Uz emisije stakleničkih plinova ugljikovog (IV) oksida (CO2) i perfluorougljika, PFC (CF4, C2F6) za vrijeme proizvodnje primarnog aluminija nastaju druge onečišćujuće tvari poput crvenog mulja,...
Starenje fotokatalizatora na temelju titan(IV) oksida i ugljikovih nanocijevi
Starenje fotokatalizatora na temelju titan(IV) oksida i ugljikovih nanocijevi
Toni Marić
Onečišćenje vode postaje sve veći globalni problem.Jedan od problema predstavljaju mikroonečišćivačikoji zahtijevaju posebne uvjete pročišćavanja, a u tu skupinu onečišćivača spadaju farmaceutici. Jedan od učinkovitijih načina njihova uklanjanja su napredni oksidacijski procesi, u koje spada i fotokataliza. Za proces fotokatalize potreban je fotokatalizator koji će prilikom djelovanja UV zračenja stvoriti hidroksilne radikale. Jedan od najkorištenijih fotokatalizatora je...
Strukturne promjene pri izvlačenju bakrene žice
Strukturne promjene pri izvlačenju bakrene žice
Milica Vučenović
Bakar je materijal koji je poznat od davnina po svojim poželjnim svojstvima kao što su dobra toplinska i električna vodljivost, visoka tvrdoća, pristupačna cijena itd. Možemo reći kako svakodnevnica koju poznajemo ne bi bila ista bez bakra jer je kao vodič, sastavni dio elektroničkih komponenti. Bakrena žica dobiva se izvlačenjem. Izvlačenje je postupak koji je karakterističan po tome što tijekom obrade metala ne dolazi do razaranja, odnosno skidanja čestica kako bi se dobio...
Suvremene tehnologije oblikovanja metalnih kompozitnih materijala istiskivanjem
Suvremene tehnologije oblikovanja metalnih kompozitnih materijala istiskivanjem
Ivan Birek
U ovom radu su opisane suvremene metode oblikovanja kompozitnih materijala istiskivanjem. Pojašnjeni su glavni principi procesa istiskivanja na površinskoj i sobnoj temperature. Opisane su tehnologije direktnog, indirektnog i hidrostatskog istiskivanja kompozitnih materijala. Istiskivanjem metalnih kompozita Al/SiC , dobiju se proizvodi koji su sastavljeni od matrice aluminija i silicijskog pojačala u obliku diskontinuiranih vlakna, viskera. Istiskivanjem metalnih kompozita...
Suvremeni postupci dobivanja olova
Suvremeni postupci dobivanja olova
Vlado Džomba
Zbog činjenice da olovo i njegovi spojevi te brojni prateći metali koji dolaze s njim, predstavljaju velik problem vezan za zaštitu okoliša, provode se brojna istraživanja kako bi se postigla modernizacija postojećih konvencionalnih tehnologija (visoka peć /sinter uređaj) za proizvodnju olova i na taj način smanjio štetan utjecaj na okolinu. Stoga ovaj rad opisuje postupke dobivanja olova iz primarnih i sekundarnih sirovina (baterijski otpad i ...
Svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika nakon hladnog vučenja
Svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika nakon hladnog vučenja
Nikolina Pavičić
U ovom radu provedena je mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika. Legura Cu-11,9Al-2,5Mn (mas. %) s prisjetljivosti oblika dobivena je postupkom vertikalnog kontinuiranog lijevanja u obliku šipke promjera 8 mm. Procesom toplog valjanja i kovanja u profiliranom alatu dobivena je šipka promjera 4,80 mm. Šipka je zatim bila podvrgnuta procesu hladnog vuĉenja ĉime je dobivena ţica promjera 4,47 mm, 3,22 mm i 1,80 mm. IzmeĊu provlaka hladnog vuĉenja uzorci...
Svojstva CuAlMnNi legure nakon kontinuiranog lijevanja i kaljenja
Svojstva CuAlMnNi legure nakon kontinuiranog lijevanja i kaljenja
Alen Pinter
U ovom radu prikazan je utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu, tvrdoću i mehanizam prijeloma CuAlMnNi legure s prisjetljivosti oblika. Legura kemijskog sastava Cu –13 % Al – 2,5 %, Mn – 2,5 Ni (mas.%) je pripremljena iz čistih metala (>99,5 %), a potom je lijevana postupkom vertikalnog kontinuiranog lijevanja u zaštitnoj atmosferi argona. Dobiveni ingot dimenzija (Ø 110 x 180 mm) korišten je kao ulazni materijal za lijevanje šipke promjera Ø 8 mm. Nakon kontinuiranog...
Svojstva feritnih vermikularnih ljevova legiranih silicijem
Svojstva feritnih vermikularnih ljevova legiranih silicijem
Dragomir Šošić
U radu je analiziran utjecaj silicija na vlačna svojstva i tvrdoću feritnih vermikularnih ljevova. Ukupno je izrađeno pet talina vermikularnog lijeva sa sljedećim udjelima silicija: 2,93 %, 3,36 %, 3,55 %, 3,75 % i 4,05 %. Od svake taline odlivene su Y-probe debljine 25 mm iz kojih su izrađeni ispitni uzorci za ispitivanje vlačnih svojstava i tvrdoće. Dobiveni rezultati pokazuju da je silicij utjecao na mikrostrukturu i svojstva vermikularnih ljevova. Udio ferita povećavao se s...
Svojstva, proizvodnja i primjena bijelih željeznih ljevova
Svojstva, proizvodnja i primjena bijelih željeznih ljevova
Vedran Torman
Bijeli željezni ljevovi sadrže visok volumni udio karbida u mikrostrukturi zbog čega imaju visoku tvrdoću. Prvenstveno se upotrebljavaju za odljevke koji moraju biti otporni na abraziju. Osim toga, mogu se koristiti i za odljevke od kojih se zahtijeva otpornost na koroziju ili visoke temperature. U ovom preglednom radu prikazane su vrste, svojstva, utjecaj kemijskog sastava na mikrostrukturu, proizvodnja, toplinska obrada i primjena bijelih željeznih ljevova s perlitnom metalnom...

Pages