Pages

Ispitivanje svojstava AlSi7Mg legure
Ispitivanje svojstava AlSi7Mg legure
Vanja Šuica
Aluminijske legure su okarakterizirane izvrsnim mehaničkim, fizikalno- kemijskim i tehnološkim svojstvima, čime su veliku primjenu pronašle u automobilskoj industriji. U automobile se trenutno ugrađuje oko 140 kg aluminijskih legura (glava i blok motora, nosači ležajeva, mjenjača, naplataka i slično). Bez obzira na sve kompliciraniju geometriju dij elova i sklopova, ta je brojka stalno u porastu, zahvaljujući inovativnim ...
Ispitivanje svojstava bakrene i aluminijske legure i njihova spoja za primjenu u elektrotehnici
Ispitivanje svojstava bakrene i aluminijske legure i njihova spoja za primjenu u elektrotehnici
Dario Mašinović
Za izradu elektrotehničkih proizvoda na raspolaganju su brojni materijali koji se razlikuju po sastavu i podrijetlu: osnovni kemijski elementi, kemijski spojevi, legure te umjetni spojevi i složeni materijali. U elektrotehničkim spojevima najčešće se upotrebljavaju meke bakrene i gnječive aluminijske legure visoke čistoće. Dobra svojstva aluminija i njegovih legura kao vodljivog materijala su: visoka električna i toplinska vodljivost, mala specifična masa,...
Karakterizacija dupleks nehrđajućeg čelika nakon zavarivanja i žarenja
Karakterizacija dupleks nehrđajućeg čelika nakon zavarivanja i žarenja
Domagoj Kovačević
Dupleks nehrđajući čelici se nazivaju još i austenitno-feritni nehrđajući čelici te svoje ime duguju miješanoj strukturi austenita i ferita pri sobnoj temperaturi. Osnova dupleks nehrđajućih čelika je Fe-Cr-Ni-N sustav, a glavne faze su austenit (γ) i ferit (α). Glavna prednost dupleks nehrđajućih čelika je dobra korozijska otpornost. Oni uglavnom sadrže viši sadržaj kroma te niži sadržaj nikla, a često sadrže i molibden radi povećanja otpornosti na koroziju. U ovom...
Karakterizacija materijala i biorazgradnja procesom kompostiranja
Karakterizacija materijala i biorazgradnja procesom kompostiranja
Antonio Ivančić
U ovom radu pripremljene su binarne i ternarne mješavine na bazi biorazgradivih polimera polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) te termoplastičnog škroba (TPS). Istražena je morfološka struktura pomoću pretražne elektronske mikroskopije (SEM). Toplinska svojstva istražena su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC), a toplinska stabilnost određena je termogravimetrijskom analizom (TGA). Mehanička svojstva mješavina ispitana su rasteznim ispitivanjem provedenim na...
Karakterizacija mikrostrukture i faznih transformacija Cu-Al-Mn-Ag legura
Karakterizacija mikrostrukture i faznih transformacija Cu-Al-Mn-Ag legura
Željka Krtić
Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika postale su vrlo atraktivne za komercijalnu primjenu u bioinženjerstvu, dentalnoj industriji te u proizvodnji senzora i aktuatora, i sve više zamjenjuju uporabu vrlo skupe Ni-Ti legure, s obzirom na njihovu nisku cijenu koštanja, veliku superelastičnost te izrazitu duktilnost. Efekt prisljetljivosti oblika u istraživanim legurama posljedica je bezdifuzijske martenzitne transformacije, koja podrazumjeva promjenu kristalne strukture materijala. ...
Karakterizacija mikrostrukture sinterirane titan-niobij legure za biomedicinsku primjenu
Karakterizacija mikrostrukture sinterirane titan-niobij legure za biomedicinsku primjenu
Gorana Domitrović
Legure titana, zbog svojih povoljnih svojstava, pronalaze sve veću primjenu u biomedicini. Međutim, zbog njihove visoke cijene, danas se sve više razvijaju i koriste nove metode s ciljem proizvodnje ekonomičnijih legura. Stoga je u okivru ovog rada za proizvodnju legure Ti80Nb20 korištena tehnologija metalurgije praha. Istraživana titan-niobij legura pripravljena je iz elementarnih prahova miješanjem odnosno mehaničkim legiranjem u kugličnom mlinu. Nakon toga je iz smjese...
Kompozitni materijali iz nanocijevi i metalne matrice
Kompozitni materijali iz nanocijevi i metalne matrice
Lucia Kefurt
Ugljične nanocijevi su izuzetan materijal zbog svoje čvrstoće i veoma male težine te se zbog toga koriste za dobivanje kompozita sa metalnom matricom pri čemu uvelike poboljšavaju svojstva nastalog materijala u odnosu na svojstva matrice. Metalu dodane ugljične nanocijevi mu poboljšavaju mehanička svojstva, a da pri tome ne utječe na težinu materijala. Iako su cijevi poznate čovječanstvu već duže vremena još uvijek se razvijaju tehnologije kojima bi se moglo lakše i...
Metalni materijali za primjenu u stomatologiji
Metalni materijali za primjenu u stomatologiji
Josip Pranjić
Stomatologija kao grana medicine ima značajnu ulogu u zdravlju čovjeka, a primjenom novih tehnologija održavanje oralnog zdravlja je puno učinkovitije. U tu svrhu upotrebljavaju se dentalni proizvodi, poput krunica, mostova, nadomjestaka, koji se izrađuju od različitih metalnih materijala najčešće lijevanjem ili kovanjem. Oni moraju posjedovati odgovarajuća svojstva, među kojima su najvažnija: biokompatibilnost, tvrdoća, čvrstoća. Metal kao zaseban element...
Mikroskopska analiza Cu-Al-Mn legure mikrolegirane s titanom
Mikroskopska analiza Cu-Al-Mn legure mikrolegirane s titanom
Matko Kolić
U ovom radu provedena je mikroskopska analiza (optička mikroskopija, pretražna elektronska mikroskopija i energetsko disperzijska spektrometrija) i ispitivanje tvrdoće Cu-9Al-7Mn legure mikrolegirane s titanom (0,4 mas.%). Analiza je provedena za leguru u lijevanom stanju (ingot) i nakon toplinske obrade (900 oC/30 min/ H2O). Legura je pripremljena iz čistih elemenata istaljenih u elektrolučnoj vakumskoj peći pod zaštitnom atmosferom argona. Nakon lijevanja u kalup provedena je...
Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Fabijan Kumer
U ovom diplomskom radu analizirana je mikrostruktura i ispitana su vlačna svojstva, tvrdoća, žilavost i otpornost na oksidaciju na 850 °C nodularnih ljevova legiranih sa 4,28, 4,49 i 4,81 mas. % Si i 0,6 mas. % Mo. Pored toga, ispitana je otpornost na oksidaciju na 850 °C feritnog nodularnog lijeva sa 2,11 mas. % Si i od feritno-perlitnog nodularnog lijeva sa 3 mas. % Si. U analiziranim SiMo nodularnim ljevovima grafitne čestice imaju nodularni oblik. Metalna osnova sastoji se od...
Mikrostruktura i tvrdoća zavarenog niskougljičnog čelika
Mikrostruktura i tvrdoća zavarenog niskougljičnog čelika
Kristijan Jerković
Zavarivanje je interdisciplinarna tehnologija spajanja istovrsnih ili raznovrsnih materijala, taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala. Cilj provođenja zavarivanja je da se dobije homogen zavareni spoj. Postupci elektrolučnog zavarivanja su bili među prvim postupcima koji su se razvili u 20. stoljeću. U ovom radu provedeno je proučavanje literature koja opisuje teorijske osnove različitih postupaka zavarivanja. Posebna pažnja je posvećena detaljnom...
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Josip Pranjić
U ovom radu provedena je mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn i Cu-Al-Mn-Ti legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje se provodilo na uzorcima u lijevanom i kaljenom stanju. Istraživane legure su proizvedene “melt spinning“ postupkom. Nakon lijevanja provedena je toplinska obrada dobivenih traka. Toplinska obrada se sastojala od žarenja na 900 ℃ u trajanju 30 min te hlađenja u vodi. Mikrostrukturna analiza je provedena optičkom mikroskopijom (OM), pretražnom elektronskom...

Pages