Pages

Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Tomislav Vuković
U ovom radu analiziran je učinak toplinske obrade na mikrostrukturu i tvrdoću Cu-13Al-2,5Mn-2Ni legure s prisjetljivosti oblika.Ingoti (promjera 8 mm i duljine 15 mm) proizvedeni su procesom taljenja i lijevanja. Taljenje je izvedeno pomoću toplinske energije proizvedene električnim lukom te su ingoti ohlađeni vodom u posebno konstruiranoj bakrenoj anodi, koja je također služila i kao kalup za lijevanje. Uzorci su analizirani u lijevanom te u kaljenom stanju (900 °C /15 min/H2O)....
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure
Ivan Bogeljić
U okviru ovog diplomskog rada provedena je mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure proizvedene na tri različita načina: taljenjem i lijevanjem u laboratorijskoj elektrolučnoj peći - ingot, postupkom brzog skrućivanja - traka i vertikalnim kontinuiranim lijevanjem - štap. Mikrostrukturna karakterizacija je obuhvaćala optičku mikroskopiju, pretražnu elektronsku mikroskopiju, energijsko disperzijsku spektrometriju, diferencijalno pretražnu kalorimetriju te je provedeno i...
Mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn trake s prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn trake s prisjetljivosti oblika
Ivan Bogeljić
Zbog svojih dobrih svojstava, posebice duktilnosti, CuAlMn slitine s prisjetljivosti oblika bi mogle imati široku tehničku primjenu. U ovom radu je prikazana mikrostrukturna analiza CuAlMn slitine s prisjetljivosti oblika nakon taljenja (ingot) i lijevanja (brzo skrutnuta traka). Slitina kemijskog sastava Cu – 8,96% Al – 7,08 % Mn (mas. %) je pripremljena iz čistih metala a potom i lijevana tehnikom „melt spinning“ u inertnoj atmosferi argona. Najprije je dobiven ingot...
Mikrostrukturna karakterizacija lijevanog ingota CuAlMn legure
Mikrostrukturna karakterizacija lijevanog ingota CuAlMn legure
Dino Bajutti
U ovom radu provedena je mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje je provedeno na uzorcima legure u lijevanom i toplinski obrađenom stanju. Ispitivana legura dobivena je taljenjem tehnički čistih elemenata bakra, aluminija i mangana ciljanog kemijskog sastava Cu – 8.6%, Al – 9,9% Mn (mas.%). Toplinska obrada uzorka provedena je na temperaturi od 900 °C u vremenskom periodu od 15 minuta nakon čega je usljedilo hlađenje vodom....
Naftni koks u proizvodnji ugljičnih kompozita
Naftni koks u proizvodnji ugljičnih kompozita
Matej Režek
Razvoj društva je određen vještinama proizvodnje i prerade različitih materijala. U prošlosti su određena razdoblja nazvana upravo po materijalima. Ugljični materijali su materijali sastavljeni od ugljika pri čemu se isključuju spojevi ugljika s drugim elementima.Bez ugljičnih materijala je nezamisliv život današnjeg čovjeka.Osim tradicionalnih ugljičnih materijala koje čovjek poznaje odavno, kao što su čađa i ugljen, u zadnjih nekoliko desetljeća razvijaju se novi...
Napetosna korozija metala i metalnih legura
Napetosna korozija metala i metalnih legura
Blanka Krčelić
Mnoga velika oštećenja metalnih konstrukcija, dijelova strojeva izrađenih od metalnih legura te metala općenito mogu uzrokovati velike probleme u radu, poput zastoja u radu, velikih materijalnih gubitaka, narušavanja zdravlja čovjeka, te kontaminacije sastavnica okoliša. Najčešći razlog oštećenja navedenih metala i metalnih legura je korozija, a kao izuzetno razaran i agresivan oblik korozije koji se odvija prilikom djelovanja nekoliko utjecaja, navodi se napetosna korozija. ...
Numerička analiza izgaranja amonijaka kao bezugljičnog alternativnog goriva u eksperimentalnom predmiješanom gorioniku
Numerička analiza izgaranja amonijaka kao bezugljičnog alternativnog goriva u eksperimentalnom predmiješanom gorioniku
Tomislav Novak
Amonijak predstavlja bezugljično alternativno gorivo i moguće rješenje u tranziciji prema niskougljičnoj ekonomiji, ali kinetika izgaranja je i dalje aktualan istraživački problem. U ovom radu provedena je simulacija izgaranja amonijaka u eksperimentalnom predmiješanom gorioniku. Analizirani su utjecaji različitih modela turbulencije na polja fizikalnih svojstava te koncentracije produkata na izlazu simulacijske domene. Za izradu rada korišten je programski paket za računalnu...
Numerička analiza naprezanja i pomaka samostojećeg okruglog koša
Numerička analiza naprezanja i pomaka samostojećeg okruglog koša
Dajana Ilić
U radu je provedena numeriĉka analiza naprezanja i pomaka savijanja samostojećeg okruglog koša pomoću metode konaĉnih elemenata. Sve linearne statiĉke analize prikazane u radu napravljene su metodom konaĉnih elemenata u programskom paketu Autodesk Inventor Professional. U teorijskom dijelu rada dan je pregled teorija ĉvrstoće, izraĉuna dopuštenih naprezanja i konaĉnih elementa korištenih u numeriĉkoj analizi. Detaljno je opisano modeliranje geometrije sklopa samostojećeg...
Numerička analiza utjecaja metalografske pripreme na tvrdoću titanske legure
Numerička analiza utjecaja metalografske pripreme na tvrdoću titanske legure
Klara Šimić
Legure titana zbog svojih dobrih svojstava imaju sve veću primjenu u biomedicini. Međutim, u svrhu poboljšanja određenih svojstava dizajniraju se legure na bazi titana s novim kemijskim sastavima. Kako bi se one mogle karakterizirati na zadovoljavajući način, prethodno moraju biti adekvatno pripremljene. Ispravna metalografska priprema ispitnih uzoraka je pretpostavka za kvalitetno promatranje, identificiranje te evaluaciju mikrostrukturnih značajki. Stoga se parametri brušenja i...
Numerička simulacija disperzije onečišćujućih tvari iz nepokretnih industrijskih izvora u urbanoj sredini
Numerička simulacija disperzije onečišćujućih tvari iz nepokretnih industrijskih izvora u urbanoj sredini
Dominik Pavlović
Trend povećanja koncentracije onečišćujućih tvari u okolišu dovodi do negativnog utjecaja za zdravlje ljudi i organizme. Razvojem tehnologije čovjek je u mogućnosti smanjiti i pratiti koncentraciju onečišćujućih tvari u okolišu te time ujedno reducirati negativni utjecaj na prirodu čemu svakodnevno svjedočimo. Tema ovog rada odnosi se upravo na korištenje numeričkih metoda kako bi se mogli proučavati i rješavati problemi vezani za ekologiju u naseljenim mjestima. U ovom...
Obrada otpadnih muljeva iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
Obrada otpadnih muljeva iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
Lea Klemar
Uloga pročišćivaća voda ima veliki značaj od samih početaka civilizacije. Kao negativan produkt pročišćavanja voda je mulj, a njegov sastav uvelike ovisi o vrsti vode koja se pročišćava. Odgovarajućom obradom i postupcima uklanjanja svih opasnih čimbenika iz mulja, od kojih pojedini mogu biti vrlo skupi,dobiva se mulj koji se dalje može koristiti za razne svrhe. U ovom radu je opisan postupak obrade otpadnih voda te pojedine faze pročišćavanja u kojima nastaju muljevi....
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode za piće
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode za piće
Kristina Brodarac
U ovom radu ispitivani su fizikalno – kemijski parametri različitih voda za piće; vodovodne, bunarske i izvorske. Provedena je određivanje nekoliko osnovnih parametara: temperatura, boja, mutnoća, okus, miris, pH vrijednost, vodljivost, tvrdoća kao i udio klorovih i dušikovih spojeva. Bunarska voda ima nešto veću tvrdoću, dok izvorska voda ima nešto veću koncentraciju dušikovih spojeva, kao i veću vodljivost. Međutim, neznatno bolju kvalitetu ima izvorska voda. Unatoč tome...

Pages