Pages

Numerička analiza naprezanja i pomaka samostojećeg okruglog koša
Numerička analiza naprezanja i pomaka samostojećeg okruglog koša
Dajana Ilić
U radu je provedena numeriĉka analiza naprezanja i pomaka savijanja samostojećeg okruglog koša pomoću metode konaĉnih elemenata. Sve linearne statiĉke analize prikazane u radu napravljene su metodom konaĉnih elemenata u programskom paketu Autodesk Inventor Professional. U teorijskom dijelu rada dan je pregled teorija ĉvrstoće, izraĉuna dopuštenih naprezanja i konaĉnih elementa korištenih u numeriĉkoj analizi. Detaljno je opisano modeliranje geometrije sklopa samostojećeg...
Numerička simulacija disperzije onečišćujućih tvari iz nepokretnih industrijskih izvora u urbanoj sredini
Numerička simulacija disperzije onečišćujućih tvari iz nepokretnih industrijskih izvora u urbanoj sredini
Dominik Pavlović
Trend povećanja koncentracije onečišćujućih tvari u okolišu dovodi do negativnog utjecaja za zdravlje ljudi i organizme. Razvojem tehnologije čovjek je u mogućnosti smanjiti i pratiti koncentraciju onečišćujućih tvari u okolišu te time ujedno reducirati negativni utjecaj na prirodu čemu svakodnevno svjedočimo. Tema ovog rada odnosi se upravo na korištenje numeričkih metoda kako bi se mogli proučavati i rješavati problemi vezani za ekologiju u naseljenim mjestima. U ovom...
Obrada otpadnih muljeva iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
Obrada otpadnih muljeva iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
Lea Klemar
Uloga pročišćivaća voda ima veliki značaj od samih početaka civilizacije. Kao negativan produkt pročišćavanja voda je mulj, a njegov sastav uvelike ovisi o vrsti vode koja se pročišćava. Odgovarajućom obradom i postupcima uklanjanja svih opasnih čimbenika iz mulja, od kojih pojedini mogu biti vrlo skupi,dobiva se mulj koji se dalje može koristiti za razne svrhe. U ovom radu je opisan postupak obrade otpadnih voda te pojedine faze pročišćavanja u kojima nastaju muljevi....
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode za piće
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode za piće
Kristina Brodarac
U ovom radu ispitivani su fizikalno – kemijski parametri različitih voda za piće; vodovodne, bunarske i izvorske. Provedena je određivanje nekoliko osnovnih parametara: temperatura, boja, mutnoća, okus, miris, pH vrijednost, vodljivost, tvrdoća kao i udio klorovih i dušikovih spojeva. Bunarska voda ima nešto veću tvrdoću, dok izvorska voda ima nešto veću koncentraciju dušikovih spojeva, kao i veću vodljivost. Međutim, neznatno bolju kvalitetu ima izvorska voda. Unatoč tome...
Oksidacijsko ponašanje modernih višefaznih konstrukcijskih čelika pri visokim temperaturama
Oksidacijsko ponašanje modernih višefaznih konstrukcijskih čelika pri visokim temperaturama
Desimir Bobinac
U ovom radu ispitano je oksidacijsko ponašanje višefaznih konstrukcijskih čelika pri T = 650 oC, kao i korozijska otpornost u 3,5% otopini NaCl termički tretiranih uzoraka. Elektrokemijska mjerenja su pokazala da termički tretirani uzorci poprimaju pozitivniji korozijski potencijal i pokazuju manju brzinu korozije od termički netretiranih uzoraka. Analizom EIS – spektara ustanovljeno je da termički tretirani uzorci pokazuju veći otpor ...
Onečišćenje atmosfere emisijom CO2 iz procesa proizvodnje čelika elektrolučnim postupkom
Onečišćenje atmosfere emisijom CO2 iz procesa proizvodnje čelika elektrolučnim postupkom
Mario Grd
Staklenički plinovi (ugljikov dioksid, metan, dušikov oksid, flourirani plinovi) su plinovi koji apsorbiraju te re-emitiraju infracrveno zračenje prema Zemlji. Povećanje koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi antropogenim djelovanjem dovelo je do potpisivanja Kyoto protokola čiji je cilj stabilizacija koncentracije stakleničkih plinova do razine koja će spriječiti štetni antropogeni utjecaj na klimu. Pošto je metalurška industrija jedna od glavnih emitera ...
Onečišćenje tla teškim metalima kao posljedica privremenog odlaganja čeličnog otpada namijenjenog obradi u čeličanama
Onečišćenje tla teškim metalima kao posljedica privremenog odlaganja čeličnog otpada namijenjenog obradi u čeličanama
Nikolina Pavičić
U ovom radu dan je prikaz oneĉišćenja tla teškim metalima uzrokovanog privremenim odlaganjem čeličnog otpada na nezaštićenim zemljanim površinama. Čelični otpad se koristi kao sirovina za proizvodnju čelika. Kao primjer ovakve vrste onečišćenja tla, dan je osvrt na ispitivanje tla provedenog na podruĉju tzv. lomare u sisaĉkoj čeličani. Na tom području se čelični otpad odlagao dugi niz godina te je bio izloţen utjecaju atmosferilija što je...
Oporaba topline od čeličanskih troski
Oporaba topline od čeličanskih troski
Toni Marić
Danas se čelik najčešće dobiva elektrolučnim postupkom i putem kisikovih konvertera gdje kao nusproizvod nastaje troska. Troska nastaje tijekom taljenja metala te zbog manje gustoće od rastaljenog metala, pliva na površini te zaštićuje rastaljeni metal od oksidacije. Prosječno po toni čelika nastaje 100 kg troske s temperaturom od oko 1650 °C te uzevši u obzir da se godišnje proizvodi 1.500 milijuna tona čelika u svijetu danas se sve više...
Optimiranje uljevnog sustava primjenom numeričke simulacije
Optimiranje uljevnog sustava primjenom numeričke simulacije
Mario Targuš
Suvremena proizvodnja odljevaka nezamisliva je bez implementacije novih strategija i koncepcija. U ljevačkoj industriji najviše se ističu koncepcije: “Near net shape castings” – odljevci s gotovo konačnim dimenzijama, kod kojih nije potrebno provesti strojnu obradu nakon lijevanja ili je ona minimalna i “Right for the first time” – ispravno već po prvi puta, tj. koncepcija kvalitativnog managementa u smislu prevencije grešaka pretpostavljenom detekciji i eliminaciji...
Pirometalurški postupci dobivanja bakra
Pirometalurški postupci dobivanja bakra
Srđan Tomašević
Bakar je zahvaljujući svojim osobinama treći najkorišteniji metal u svijetu, ima vrlo široku primjenu te potreba za njim i dalje raste. Zbog svojih odliĉnih svojstava u metalurgiji se koristi kao legirajući element. Postupci dobivanja bakra mogu se podijeliti na pirometalurške i hidrometalurške. Oko 90 % bakra dobiva se pirometalurškim postupcima, dok je primjena hidrometalurških postupaka ograniĉena na oksidne rude bakra. Pirometalurški postupci...
Postupci obrade magnezijem za proizvodnju nodularnog lijava
Postupci obrade magnezijem za proizvodnju nodularnog lijava
Fabijan Kumer
Dodatak sferoidizacijskih (nodularizacijskih) elemenata u rastaljeno željezo vjerojatno je najvažniji korak u proizvodnji nodularnog lijeva. Postoji mnogo elemenata koji mogu proizvesti sferični oblik grafita. U komercijalnoj praksi najčešće se upotrebljava magnezij. Dodaje se u rastaljeno željezo kao čisti magnezij ili kao magnezijeva legura. Magnezij i njegove legure imaju niske temperature isparavanja, zbog čega se njihov dodatak u rastaljeno...
Površinska napetost tekućina i talina
Površinska napetost tekućina i talina
Alen Pinter
Napetost površine nastaje zato jer je površinski sloj tekućine rjeđi od njene unutrašnjosti. Zbog toga molekule nisu na ravnotežnim udaljenostima, nego su međusobno udaljenije, pa među njima djeluju privlačne sile s težnjom da smanje razmak molekula. Ove privlačne sile stvaraju površinsku napetost. Površinska napetost se smanjuje povećavanjem temperature, jer povećani nered potiče povratak udaljenih molekula natrag na...

Pages