Pages

Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Fabijan Kumer
U ovom diplomskom radu analizirana je mikrostruktura i ispitana su vlačna svojstva, tvrdoća, žilavost i otpornost na oksidaciju na 850 °C nodularnih ljevova legiranih sa 4,28, 4,49 i 4,81 mas. % Si i 0,6 mas. % Mo. Pored toga, ispitana je otpornost na oksidaciju na 850 °C feritnog nodularnog lijeva sa 2,11 mas. % Si i od feritno-perlitnog nodularnog lijeva sa 3 mas. % Si. U analiziranim SiMo nodularnim ljevovima grafitne čestice imaju nodularni oblik. Metalna osnova sastoji se od...
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Josip Pranjić
U ovom radu provedena je mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn i Cu-Al-Mn-Ti legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje se provodilo na uzorcima u lijevanom i kaljenom stanju. Istraživane legure su proizvedene “melt spinning“ postupkom. Nakon lijevanja provedena je toplinska obrada dobivenih traka. Toplinska obrada se sastojala od žarenja na 900 ℃ u trajanju 30 min te hlađenja u vodi. Mikrostrukturna analiza je provedena optičkom mikroskopijom (OM), pretražnom elektronskom...
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Tomislav Vuković
U ovom radu analiziran je učinak toplinske obrade na mikrostrukturu i tvrdoću Cu-13Al-2,5Mn-2Ni legure s prisjetljivosti oblika.Ingoti (promjera 8 mm i duljine 15 mm) proizvedeni su procesom taljenja i lijevanja. Taljenje je izvedeno pomoću toplinske energije proizvedene električnim lukom te su ingoti ohlađeni vodom u posebno konstruiranoj bakrenoj anodi, koja je također služila i kao kalup za lijevanje. Uzorci su analizirani u lijevanom te u kaljenom stanju (900 °C /15 min/H2O)....
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure
Ivan Bogeljić
U okviru ovog diplomskog rada provedena je mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure proizvedene na tri različita načina: taljenjem i lijevanjem u laboratorijskoj elektrolučnoj peći - ingot, postupkom brzog skrućivanja - traka i vertikalnim kontinuiranim lijevanjem - štap. Mikrostrukturna karakterizacija je obuhvaćala optičku mikroskopiju, pretražnu elektronsku mikroskopiju, energijsko disperzijsku spektrometriju, diferencijalno pretražnu kalorimetriju te je provedeno i...
Mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn trake s prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn trake s prisjetljivosti oblika
Ivan Bogeljić
Zbog svojih dobrih svojstava, posebice duktilnosti, CuAlMn slitine s prisjetljivosti oblika bi mogle imati široku tehničku primjenu. U ovom radu je prikazana mikrostrukturna analiza CuAlMn slitine s prisjetljivosti oblika nakon taljenja (ingot) i lijevanja (brzo skrutnuta traka). Slitina kemijskog sastava Cu – 8,96% Al – 7,08 % Mn (mas. %) je pripremljena iz čistih metala a potom i lijevana tehnikom „melt spinning“ u inertnoj atmosferi argona. Najprije je dobiven ingot...
Mikrostrukturna karakterizacija lijevanog ingota CuAlMn legure
Mikrostrukturna karakterizacija lijevanog ingota CuAlMn legure
Dino Bajutti
U ovom radu provedena je mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje je provedeno na uzorcima legure u lijevanom i toplinski obrađenom stanju. Ispitivana legura dobivena je taljenjem tehnički čistih elemenata bakra, aluminija i mangana ciljanog kemijskog sastava Cu – 8.6%, Al – 9,9% Mn (mas.%). Toplinska obrada uzorka provedena je na temperaturi od 900 °C u vremenskom periodu od 15 minuta nakon čega je usljedilo hlađenje vodom....
Naftni koks u proizvodnji ugljičnih kompozita
Naftni koks u proizvodnji ugljičnih kompozita
Matej Režek
Razvoj društva je određen vještinama proizvodnje i prerade različitih materijala. U prošlosti su određena razdoblja nazvana upravo po materijalima. Ugljični materijali su materijali sastavljeni od ugljika pri čemu se isključuju spojevi ugljika s drugim elementima.Bez ugljičnih materijala je nezamisliv život današnjeg čovjeka.Osim tradicionalnih ugljičnih materijala koje čovjek poznaje odavno, kao što su čađa i ugljen, u zadnjih nekoliko desetljeća razvijaju se novi...
Numerička analiza naprezanja i pomaka samostojećeg okruglog koša
Numerička analiza naprezanja i pomaka samostojećeg okruglog koša
Dajana Ilić
U radu je provedena numeriĉka analiza naprezanja i pomaka savijanja samostojećeg okruglog koša pomoću metode konaĉnih elemenata. Sve linearne statiĉke analize prikazane u radu napravljene su metodom konaĉnih elemenata u programskom paketu Autodesk Inventor Professional. U teorijskom dijelu rada dan je pregled teorija ĉvrstoće, izraĉuna dopuštenih naprezanja i konaĉnih elementa korištenih u numeriĉkoj analizi. Detaljno je opisano modeliranje geometrije sklopa samostojećeg...
Obrada otpadnih muljeva iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
Obrada otpadnih muljeva iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
Lea Klemar
Uloga pročišćivaća voda ima veliki značaj od samih početaka civilizacije. Kao negativan produkt pročišćavanja voda je mulj, a njegov sastav uvelike ovisi o vrsti vode koja se pročišćava. Odgovarajućom obradom i postupcima uklanjanja svih opasnih čimbenika iz mulja, od kojih pojedini mogu biti vrlo skupi,dobiva se mulj koji se dalje može koristiti za razne svrhe. U ovom radu je opisan postupak obrade otpadnih voda te pojedine faze pročišćavanja u kojima nastaju muljevi....
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode za piće
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode za piće
Kristina Brodarac
U ovom radu ispitivani su fizikalno – kemijski parametri različitih voda za piće; vodovodne, bunarske i izvorske. Provedena je određivanje nekoliko osnovnih parametara: temperatura, boja, mutnoća, okus, miris, pH vrijednost, vodljivost, tvrdoća kao i udio klorovih i dušikovih spojeva. Bunarska voda ima nešto veću tvrdoću, dok izvorska voda ima nešto veću koncentraciju dušikovih spojeva, kao i veću vodljivost. Međutim, neznatno bolju kvalitetu ima izvorska voda. Unatoč tome...
Oksidacijsko ponašanje modernih višefaznih konstrukcijskih čelika pri visokim temperaturama
Oksidacijsko ponašanje modernih višefaznih konstrukcijskih čelika pri visokim temperaturama
Desimir Bobinac
U ovom radu ispitano je oksidacijsko ponašanje višefaznih konstrukcijskih čelika pri T = 650 oC, kao i korozijska otpornost u 3,5% otopini NaCl termički tretiranih uzoraka. Elektrokemijska mjerenja su pokazala da termički tretirani uzorci poprimaju pozitivniji korozijski potencijal i pokazuju manju brzinu korozije od termički netretiranih uzoraka. Analizom EIS – spektara ustanovljeno je da termički tretirani uzorci pokazuju veći otpor ...
Onečišćenje atmosfere emisijom CO2 iz procesa proizvodnje čelika elektrolučnim postupkom
Onečišćenje atmosfere emisijom CO2 iz procesa proizvodnje čelika elektrolučnim postupkom
Mario Grd
Staklenički plinovi (ugljikov dioksid, metan, dušikov oksid, flourirani plinovi) su plinovi koji apsorbiraju te re-emitiraju infracrveno zračenje prema Zemlji. Povećanje koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi antropogenim djelovanjem dovelo je do potpisivanja Kyoto protokola čiji je cilj stabilizacija koncentracije stakleničkih plinova do razine koja će spriječiti štetni antropogeni utjecaj na klimu. Pošto je metalurška industrija jedna od glavnih emitera ...

Pages