disertacija
Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i svojstva CuAlNi slitine s prisjetljivošću oblika

Ivana Ivanić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet