Pages

Utjecaj tehnoloških parametara lijevanja na razvoj mikrostrukturnih i mehaničkih svojstava AlSi7Mg0,3 legure
Utjecaj tehnoloških parametara lijevanja na razvoj mikrostrukturnih i mehaničkih svojstava AlSi7Mg0,3 legure
Ivana Gavranović
Aluminijske legure posjeduju izvrsna mehanička svojstva, fizikalno-kemijska i tehnološka svojstva te su zbog toga pronašle primjenu u automobilskoj, svemirskoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji, ali i u elektrotehnici. Primjenu u automobilskoj industriji pronašle su zbog niske gustoće čime se smanjuje masa automobila te se doprinosi smanjenju potrošnje goriva čime se direktno utječe na smanjenje emisije CO2. Jedna od najčešće primjenjivanih legura u autoindustriji je...
Utjecaj temperature na brzinu korozije višefaznih konstrukcijskih čelika
Utjecaj temperature na brzinu korozije višefaznih konstrukcijskih čelika
Boris Maltar
Temperatura je vrlo utjecajan činitelj koji utječe na pojavu i brzinu razvoja korozije kod svih metala koji su skloni koroziji, pa time i kod modernih višefaznih konstrukcijskih čelika (TRIP-čelika). U radu je proučavana elektrokemijska korozija modernih višefaznih konstrukcijskih čelika u kiselom mediju, pri povišenim temperaturama. Provedena istraţivanja i prikazani rezultati pokazuju da je funkcionalna ovisnost razvoja korozije i navedenih...
Utjecaj temperature na efikasnost antikorozivne zaštite konstrukcijskog čelika primjenom ekološkog inhibitora
Utjecaj temperature na efikasnost antikorozivne zaštite konstrukcijskog čelika primjenom ekološkog inhibitora
Tanja Stefanovski
Primjena inhibitora u kontroli korozije metala i slitina, koje su u kontaktu s agresivnim medijem, danas je opće prihvaćena praksa. Velik broj organskih spojeva je proučavan u svrhu ispitivanja njihove učinkovitosti inhibicije korozije. Istraživanja su pokazala da organski spojevi, naročito oni s kisikom, dušikom i sumporom, imaju veliku učinkovitost u procesu zaštite metala od korozije. Međutim, mnogi ovi spojevi su skupi, ali i vrlo toksični za ljude i okoliš. Stoga, današnja...
Utjecaj toplinske obrade na mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj toplinske obrade na mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika
Irbas Škrinjarić
U ovom radu je prikazan utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i mehanička svojstva CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika. Legura kemijskog sastava Cu – 8,30 % Al – 9,4 % Mn (mas.%) je pripremljena iz čistih metala (>99,5 %), a zatim lijevana kontinuiranim vertikalnim postupkom u zaštitnoj atmosferi argona. Najprije je proizveden ingot (Ø 110 x 180 mm) koji je korišten kao ulazni materijal za lijevanje šipke promjera Ø 8 mm. ...
Utjecaj valjanja i toplinske obrade na svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj valjanja i toplinske obrade na svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika
Magdalena Selanec
U radu su istraživana svojstva Cu-8,3%Al-9,4%Mn (mas.%) legure s prisjetljivosti oblika, nakon toplog i hladnog valjanja. Šipka promjera 8 mm iz Cu-Al-Mn legure, proizvedena je postupkom vertikalnog kontinuiranog lijevanja. Nakon lijevanja provedeno je toplo i hladno valjanje. Toplim valjanjem dobivena je traka debljine 1,75 mm, a hladnim valjanjem traka debljine 1,02 mm. Nakon postupka valjanja uslijedila je toplinska obrada. Toplinska obrada se ...
Utjecaj vertikalnih ojačanja na čvrstoću kružnog kanalskog poklopca
Utjecaj vertikalnih ojačanja na čvrstoću kružnog kanalskog poklopca
Filip Radišić
U radu je provedeno nekoliko numeričkih linearnih statičkih simulacija savijanja lijevanog kružnog kanalskog poklopca (šahte) promjera 600 mm u svrhu dimenzioniranja položaja i broja vertikalnih ojačanja. Analize pomaka i naprezanja provedene su metodom konačnih elemenata u programskom paketu Autodesk Simulation Mechanical. Verifikacija numeričkih rezultata provedena je na primjeru tanke kružne ploče, za koju su izračunata analitička rješenja savijanja. Nakon verifikacije...
Utjecaj višestjenih ugljikovih nanocijevi na fotokatalitička svojstva TiO2
Utjecaj višestjenih ugljikovih nanocijevi na fotokatalitička svojstva TiO2
Tea Čavrak
Sve veća uporaba lijekova, pesticida i drugih sliĉnih proizvoda utjeĉe na oneĉišćenje vode. Takvi proizvodi spadaju u mikrooneĉišćenja koja zahtijevaju posebne uvijete proĉišćavanja. Jedan od naĉina proĉišćavanja su napredni oksidacijski procesi u koje spada i fotokazaliza. Za proces fotokatalize potrebna je prisutnost fotokatalizatora, jedan od fotokatalizatora koji se koristi u fotokatalizi je TiO2. Za poboljšanje svojstava TiO2 mogu se koristiti razliĉiti elementi,...
Utjecaj vremena zagrijavanja čelika u peći na debljinu oksidnog sloja
Utjecaj vremena zagrijavanja čelika u peći na debljinu oksidnog sloja
Marta Nikić
U prvom dijelu rada dan je teorijski pregled o konstrukcijskim čelicima s naglaskom na čelike za poboljšavanje. Opisana je njihova podjela i primjena. U teorijski dio rada uključene su i teorijske osnove o koroziji, a detaljnije je opisana kemijska korozija i korozija uzrokovana visokotemperaturnim zagrijavanjem. U eksperimentalnom dijelu rada korišteni su uzorci čelika za poboljšavanje HRN Č.4732, koji su u različitoj duljini trajanja bili podvrgnuti visokotemperaturnom...
Utjecaj vremena žarenja na svojstva austenitnog nehrđajućeg čelika
Utjecaj vremena žarenja na svojstva austenitnog nehrđajućeg čelika
Katarina Pavičić
U ovom radu provedena je mikrostrukturna analiza, ispitivanje mikrotvrdoće i udarne radnje loma austenitnog nehrđajućeg čelika AISI 316L. Ispitivanja su provedena prije i nakon žarenja na 850 °C. Vrijeme žarenja tijekom ispitivanja je bilo od 30 do 90 minuta. Nakon žarenja, uzorci su ohlađeni na sobnoj temperaturi. Mikrostrukturna analiza ispitivanih uzoraka provedena je optičkom mikroskopijom (OM) i pretražnom elektronskom mikroskopijom (SEM) opremljenom uređajem za...
Utjecaj žarenja na svojstva kontinuirano lijevane Cu - Al legure
Utjecaj žarenja na svojstva kontinuirano lijevane Cu - Al legure
Vlado Džomba
U ovom radu je prikazan utjecaj toplinske obrade (ţarenja na 900 °C u trajanju 15 i 30 minuta) na mikrostrukturu, mikrotvrdoću i mehanička svojstva Cu - 9,1Al legure. Navedena legura predstavlja predleguru za dobivanje Cu - Al - Mn - Zn legure s efektom prisjetljivosti oblika. Najprije je proizveden ingot dimenzija Ø 110 x 180 mm koji je pretaljen te kontinuirano lijevan u oblik cilindrične šipke promjera 8 mm. EDS analiza kemijskog...
Validacija spektrometrijske metode induktivno spregnutom plazmom i atomske apsorpcijske spektrometrije za određivanje nikla
Validacija spektrometrijske metode induktivno spregnutom plazmom i atomske apsorpcijske spektrometrije za određivanje nikla
Martin Pejaković
U ovom radu je provedena validacija dvije spektrometrijske metode za odreĎivanje niklaoptičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES) i atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS). Tijekom validacijskog postupka odreĎivana je: točnost, preciznost, linearnost, radno područje, specifičnost, selektivnost, granica detekcije, granica kvantifikacije i reproducibilnost. Dobiveni podaci ukazuju na to da su obje ispitivane...
Značaj procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom u onečišćenju zraka polikloriranim dibenzo-p-dioksinima i polikloriranim dibenzofuranima
Značaj procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom u onečišćenju zraka polikloriranim dibenzo-p-dioksinima i polikloriranim dibenzofuranima
Dominik Pavlović
Tijekom metalurških procesa proizvodnje neželjeznih i željeznih metala kao i njihovih legura, nastaju onečišćujuće tvari anorganskog i organskog podrijetla koje u značajnoj mjeri opterećuju okoliš. Kao onečišćujuće tvari, koje su često dio otpadnih plinova, obično se pojavljuju CO, CO2, CH4, SO2, NOx, NH3, H2SO4, HCl, HF, HCN, H2S, prašina, ali i niz organskih spojeva kojima se ne posvećuje dovoljna pozornost. Organske onečišćujuće tvari su najčešće benzen, fenol,...

Pages