Pages

Utjecaj kemijskog sastava i cijepljenja na mikrostrukturne značajke i mehanička svojstva nodularnog lijeva
Utjecaj kemijskog sastava i cijepljenja na mikrostrukturne značajke i mehanička svojstva nodularnog lijeva
Luka Voloder
Nodularni ljev je pronašao široku primjenu u mnogim granama industrije zahvaljujući izvrsnim performansama. Svojstva nodularnog lijeva često su predodređena razvojem mikrostrukture na koju osim uvjeta skrućivanja utječu kemijski sastav i metalurška obrada taline. Metalurška obrada taline cijepljenjem predstavlja način kontrole strukture i mehaničkih svojstava željeznih lijevova putem minimalizacije pothlađenja i povećanja broja grafitnih nodula...
Utjecaj kemijskog sastava i parametara deformacije na mehanička svojstva cijevi
Utjecaj kemijskog sastava i parametara deformacije na mehanička svojstva cijevi
Darko Ević
U radu su prikazani rezultati primjeneumjetnih neuronskih mreža u određivanju utjecaja kemijskog sastava čelika na mehanička svojstva toplovaljanetrake i toplovaljanih šavnih cijevi. Proveden je trening neuronske mreže na rezultatima ispitivanja kemijskih i mehaničkih svojstava od 159 uzoraka. Za zadani je problem određena najpovoljnija građa neuronske mreže. Dokazano je da je korištenjem većeg broja eksperimentalnih mjerenja, moguće pouzdano istrenirati mrežu i naučiti je da...
Utjecaj kemijskog sastava na značajke Al-Si legure
Utjecaj kemijskog sastava na značajke Al-Si legure
Dario Prerad
Niska temperatura taljenja i visoka livljivost Al – Si eutektičkih legura i legura sa sastavom u blizini eutektičkog omogućuje široku primjenu tih materijala osobito u mnogim industrijskim granama kao npr. u proizvodnji transportnih vozila (automobilska, zrakoplovna industrija, industrija željezničkih vozila), građevinarstvu, strojogradnji, itd. Proizvođači automobila su tijekom posljednjih petnaestak godina udvostručili udio u primjeni aluminijskih odljevaka, od čega gotovo 90%...
Utjecaj medija i temperature na korozijska svojstva i mikrostrukturu bakra i mesinga
Utjecaj medija i temperature na korozijska svojstva i mikrostrukturu bakra i mesinga
Barbara Tubić
U ovom je radu elektrokemijskim mjerenjima ispitana korozijska otpornost bakra i mesinga u vodovodnoj vodi i 3,5 % otopini NaCl pri sobnoj temperaturi i pri 60 °C. Promjene na površini uzoraka praćene su svjetlosnim i pretražnim elektronskim mikroskopom. Rezultati ispitivanja pokazali su da korozijska otpornost i za bakar i za mesing opada porastom temperature i u vodi i u 3,5 % otopini NaCl. Veću brzinu korozije u oba medija i pri obje ispitivane temperature pokazao je mesing, dok se...
Utjecaj mikrolegirajućeg elementa niobija na raspodjelu naprezanja kod hladne deformacije
Utjecaj mikrolegirajućeg elementa niobija na raspodjelu naprezanja kod hladne deformacije
Karlo Komosar
Ispitivanje ponašanja niskougljičnih čelika predstavlja veliki interes u znanstvenom svijetu obzirom na njihovo različito ponašanje tijekom procesa deformacije. U ovom završnom radu provedena je termografska analiza niskougljičnih čelika sa i bez dodatka mikrolegirajućeg elementa niobija. Statičko vlačno ispitivanje provedeno je na kidalici uz istovremeno korištenje metode termografije. Ispitivani niskougljični čelici sa 0.035% i bez dodatka elementa niobija pokazali su da...
Utjecaj mikrostrukture  i brzine deformacije na početak hladne deformacije čelika mikrolegiranog niobijem
Utjecaj mikrostrukture i brzine deformacije na početak hladne deformacije čelika mikrolegiranog niobijem
Filip Skender
Čelik je danas najrasprostranjeniji materijal u svijetu. Istraživanja su pokazala kako mikrolegirani čelici sa titanom ili niobijem imaju bolja mehanička svojstva od ostalih čelika. Dobra mehanička svojstva podrazumijevaju visoku žilavost, deformabilnost, otpornost i čvrstoću. Takva svojstva postižu se odgovarajućom kombinacijom kemijskog sastava i parametara termomehaničke obrade. U ovom radu ispitano je ponašanje niskougljičnog čelika mikrolegiranog sa 0.035% niobija na...
Utjecaj mikrovalnog sušenja na imobilizaciju fotokatalizatora na nosač
Utjecaj mikrovalnog sušenja na imobilizaciju fotokatalizatora na nosač
Matija Borošić
Jedan od prioriteta zaštite okoliša je zaštita voda i vodenih tokova. Ovim problemom znanost se već dugo bavi, ali konstantno se pokušava inovativnim i poboljšanim metodama podići pročišćavanje voda na novu razinu. Pojava mikroonečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama te vodama za piće pobudila je interes kod znanstvenika u pronalasku rješenja za njihovo uklanjanje. Primjer takvog procesa je fotokataliza kod koje dolazi do potpune razgradnje mikroonečišćivala...
Utjecaj obrade taline cijepljenjem na razvoj mikrostrukture i mehanička svojstva AlSi12 legure
Utjecaj obrade taline cijepljenjem na razvoj mikrostrukture i mehanička svojstva AlSi12 legure
Dario Mašinović
Zahvaljujući širokoj lepezi povoljnih svojstava, aluminijske legure pronalaze primjenu u svim industrijskim granama. Radi poboljšanja mehaničkih, fizikalnih i korozijskih svojstva aluminijskih legura osnovnom elementu dodaju se legirajući elementi poput silicija, bakra ili magnezija te elementi u tragovima poput željeza, mangana, titana, bora, stroncija ili natrija. Njihov primarni utjecaj, ali i međusobna interakcija doprinijet će ciljanom razvoju mikrostrukture koja će indirektno...
Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure
Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure
Željka Krtić
Legure s prisjetljivošću oblika (SMA) karakteriziraju dva jedinstvena efekta, pseudoelastičnost i efekt prisjetljivosti oblika, koji je posljedica bezdifuzijske austenitnomartenzitne transformacije u strukturi materijala. Cu-Al-Mn legure s prisjetljivošću oblika vrlo su atraktivne za komercijalnu primjenu, s obzirom na njihovu nisku cijenu koštanja, veliku superelastičnost, izvrsnu duktilnost te dobru obradivost hladnim deformiranjem. ...
Utjecaj sadržaja nikla na svojstva Cu-Al-Mn-Ni  legure s prisjetljivosti oblika
Utjecaj sadržaja nikla na svojstva Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Ivana Krtić
U okviru ovog rada provedena je analiza utjecaja različitog sadržaja nikla (2-5 mas.%) na mikrostrukturu i mikrotvrdoću Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika. Pomoću peći za taljenje obavljeno je taljenje i lijevanje ingota u vodom hlađenoj, posebno konstruiranoj bakrenoj anodi koja je služila i kao kalup za lijevanje. Nakon taljenja uzorci su tri puta pretaljivani upotrebom električnog luka kako bi se postigla...
Utjecaj sastava uloška, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva
Utjecaj sastava uloška, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva
Ana-Marija Hirš
U ovom diplomskom radu je analiziran utjecaj različitih sastava uloška za izradu taline, debljine stijenke odljevka i cijepljenja na mikrostrukturu sivog lijeva. Izrađene su 3 taline sivog lijeva gotovo istog kemijskog sastava. Korišteni su sljedeći udjeli sirovog željeza (SŽ), čeličnog otpada (ČO), povratnog sivog lijeva (PSL) i SiC u ulošku: talina 1 (39,4 % SŽ, 10 % ČO, 49,2 % PSL, 0,6 % SiC), talina 2 (9,9 % SŽ, 38,8 % ČO, 47,9 % PSL, 1,6 % SiC) i talina 3 (0 % SŽ, 0...
Utjecaj tehnološke obrade taline na razvoj mikrostrukture i mehaničkih svojstava AlSi12 legure
Utjecaj tehnološke obrade taline na razvoj mikrostrukture i mehaničkih svojstava AlSi12 legure
Barbara Tubić
Mehanička svojstva aluminijskih legura ovisna su o mikrostrukturnim parametrima poput veličine i oblika zrna, udaljenosti između dendritnih grana, veličini i raspodjeli primarnih i sekundarnih faza i uključaka. Kontrola tih parametara ostvaruje se obradom taline te utjecajem na proces skrućivanja i hlađenja. Obrada taline provodi se s ciljem usitnjenja primarnog zrna aluminija cijepljenjem, odnosno modifikacijom mehanizma rasta eutektika (α-Al + β-Si). U ovom je radu ispitana...

Pages