Pages

Simuliranje deformacije u metalima na atomskoj razini
Simuliranje deformacije u metalima na atomskoj razini
Tomislav Novak
Molekularna dinamika je metoda u kojoj se gibanje svakog pojedinog atoma ili molekule izračunava izravnom primjenom Newtonovih zakona (posebno 2.). Praktičan račun će uključiti veliki broj čestica, od nekoliko desetina do čak nekoliko milijuna. U tako složenim proračunima nužno je koristiti kompjutorsko simuliranje jer je kompleksni izračun nemoguće obaviti analitički za inženjerski relevantne sisteme. Makroskopske veličine se dobivaju statističkom obradom mikroskopskih...
Spojevi sumpora u metalurškom koksu
Spojevi sumpora u metalurškom koksu
Semir Oraščanin
Metalurški koks ima važnu ulogu u metalurgiji gdje se koristi kao gorivo, redukcijsko sredstvo i sredstvo za naugljičenje. U novije vrijeme je također važna sirovina za proizvodnju vrijednijih ugljičnih materijala. Metalurški koks je umjetno gorivo koje se dobiva iz ugljena kao prirodnog goriva postupkom koksiranja. Spojevi sumpora su jedni od glavnih nepoželjnih sastojaka ugljena i metalurškog koksa,pridonose onečišćenju okoliša i poteškoćama pri njihovoj uporabi. ...
Staklenički plinovi iz proizvodnog procesa dobivanja aluminija i mogućnosti njihova smanjenja
Staklenički plinovi iz proizvodnog procesa dobivanja aluminija i mogućnosti njihova smanjenja
Petra Brajenić
U ovom radu prikazan je pregled emisija stakleničkih plinova koji nastaju proizvodnjom primarnog aluminija te potencijalne mogućnosti za njihovo smanjenje. Staklenički plinovi imaju veliki utjecaj na zdravlje ljudi i cjelokupni okoliš te im se iz tog razloga posvećuje velika pažnja. Uz emisije stakleničkih plinova ugljikovog (IV) oksida (CO2) i perfluorougljika, PFC (CF4, C2F6) za vrijeme proizvodnje primarnog aluminija nastaju druge onečišćujuće tvari poput crvenog mulja,...
Suvremene tehnologije oblikovanja metalnih kompozitnih materijala istiskivanjem
Suvremene tehnologije oblikovanja metalnih kompozitnih materijala istiskivanjem
Ivan Birek
U ovom radu su opisane suvremene metode oblikovanja kompozitnih materijala istiskivanjem. Pojašnjeni su glavni principi procesa istiskivanja na površinskoj i sobnoj temperature. Opisane su tehnologije direktnog, indirektnog i hidrostatskog istiskivanja kompozitnih materijala. Istiskivanjem metalnih kompozita Al/SiC , dobiju se proizvodi koji su sastavljeni od matrice aluminija i silicijskog pojačala u obliku diskontinuiranih vlakna, viskera. Istiskivanjem metalnih kompozita...
Suvremeni postupci dobivanja olova
Suvremeni postupci dobivanja olova
Vlado Džomba
Zbog činjenice da olovo i njegovi spojevi te brojni prateći metali koji dolaze s njim, predstavljaju velik problem vezan za zaštitu okoliša, provode se brojna istraživanja kako bi se postigla modernizacija postojećih konvencionalnih tehnologija (visoka peć /sinter uređaj) za proizvodnju olova i na taj način smanjio štetan utjecaj na okolinu. Stoga ovaj rad opisuje postupke dobivanja olova iz primarnih i sekundarnih sirovina (baterijski otpad i ...
Svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika nakon hladnog vučenja
Svojstva Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika nakon hladnog vučenja
Nikolina Pavičić
U ovom radu provedena je mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika. Legura Cu-11,9Al-2,5Mn (mas. %) s prisjetljivosti oblika dobivena je postupkom vertikalnog kontinuiranog lijevanja u obliku šipke promjera 8 mm. Procesom toplog valjanja i kovanja u profiliranom alatu dobivena je šipka promjera 4,80 mm. Šipka je zatim bila podvrgnuta procesu hladnog vuĉenja ĉime je dobivena ţica promjera 4,47 mm, 3,22 mm i 1,80 mm. IzmeĊu provlaka hladnog vuĉenja uzorci...
Svojstva CuAlMnNi legure nakon kontinuiranog lijevanja i kaljenja
Svojstva CuAlMnNi legure nakon kontinuiranog lijevanja i kaljenja
Alen Pinter
U ovom radu prikazan je utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu, tvrdoću i mehanizam prijeloma CuAlMnNi legure s prisjetljivosti oblika. Legura kemijskog sastava Cu –13 % Al – 2,5 %, Mn – 2,5 Ni (mas.%) je pripremljena iz čistih metala (>99,5 %), a potom je lijevana postupkom vertikalnog kontinuiranog lijevanja u zaštitnoj atmosferi argona. Dobiveni ingot dimenzija (Ø 110 x 180 mm) korišten je kao ulazni materijal za lijevanje šipke promjera Ø 8 mm. Nakon kontinuiranog...
Svojstva feritnih vermikularnih ljevova legiranih silicijem
Svojstva feritnih vermikularnih ljevova legiranih silicijem
Dragomir Šošić
U radu je analiziran utjecaj silicija na vlačna svojstva i tvrdoću feritnih vermikularnih ljevova. Ukupno je izrađeno pet talina vermikularnog lijeva sa sljedećim udjelima silicija: 2,93 %, 3,36 %, 3,55 %, 3,75 % i 4,05 %. Od svake taline odlivene su Y-probe debljine 25 mm iz kojih su izrađeni ispitni uzorci za ispitivanje vlačnih svojstava i tvrdoće. Dobiveni rezultati pokazuju da je silicij utjecao na mikrostrukturu i svojstva vermikularnih ljevova. Udio ferita povećavao se s...
Svojstva, proizvodnja i primjena bijelih željeznih ljevova
Svojstva, proizvodnja i primjena bijelih željeznih ljevova
Vedran Torman
Bijeli željezni ljevovi sadrže visok volumni udio karbida u mikrostrukturi zbog čega imaju visoku tvrdoću. Prvenstveno se upotrebljavaju za odljevke koji moraju biti otporni na abraziju. Osim toga, mogu se koristiti i za odljevke od kojih se zahtijeva otpornost na koroziju ili visoke temperature. U ovom preglednom radu prikazane su vrste, svojstva, utjecaj kemijskog sastava na mikrostrukturu, proizvodnja, toplinska obrada i primjena bijelih željeznih ljevova s perlitnom metalnom...
Svojstva, proizvodnja i primjena sivog lijeva
Svojstva, proizvodnja i primjena sivog lijeva
Mato Dundjer
Sivi lijev pripada skupini željeznih ljevova koji sadrže grafitne čestice u mikrostrukturi. Grafitne čestice u sivom lijevu imaju listićav oblik i međusobno su povezane, što negativno utječe na njegova vlačna svojstva. Međutim, zbog takvog oblika grafitnih čestica sivi lijev ima visoku sposobnost prigušenja vibracija, visoku toplinsku vodljivost, jako dobra tribološka svojstva i vrlo dobru strojnu obradivost. Specifična kombinacija svojstava sivog lijeva, koja udovoljava za...
Svojstva, proizvodnja i primjena vermikularnog lijeva
Svojstva, proizvodnja i primjena vermikularnog lijeva
Zvonimir Petrović
Vermikularni lijev je vrsta željeznog lijeva u kojem je većina ugljika prisutna u obliku vermikularnih grafitnih čestica. Te čestice nalaze se u metalnoj osnovi koja se uglavnom sastoji od ferita, ferita i perlita ili perlita. Po svojim fizikalnim i mehaničkim svojstvima može se svrstati između sivog i nodularnog lijeva. Proizvodnja vermikularnog lijeva je znatno teža od proizvodnje sivog i nodularnog lijeva jer brojni procesni parametri utječu na stvaranje vermikularnog grafita...
Tehnike pročišćavanja krutih čestica iz otpadnih plinova
Tehnike pročišćavanja krutih čestica iz otpadnih plinova
Franko Mlinarić
Razvoj čovječanstva doveo je do intenzivnog tehnološkog razvoja, povećanja produktivnosti i proizvodnje novih vrsta proizvoda i usluga, što ima za posljedicu povećanje onečišćenja zraka, vode i tla. Stoga je tema očuvanja okoliša, kontrole onečišćenja te pokušaji smanjenja koncentracije onečišćujućih tvari ključna u posljednjih desetak godina. U tom smislu donesena je zakonska regulativa te preporuke o graničnim vrijednostima ...

Pages