Novak, Tomislav: Simuliranje deformacije u metalima na atomskoj razini

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations