Pages

Eko oznake ambalažnih materijala
Eko oznake ambalažnih materijala
Ivana Krtić
Zaštita okoliša jedna od najaktualnijih, ali i najkompleksnijihtema na svjetskoj razini. Sve ljudske aktivnosti imaju određeni utjecaj na okoliš, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. U skladu s tim postoje propisi koji nastoje zaštititi potrošače od neodgovornih i neinformiranih proizvođača. Na tržištu gotovo da i nema proizvoda koji nema istaknute različite simbole (oznake) koji bi kupcima trebali dati bitne informacije kako o proizvodu tako i o ambalaži u...
Elektropećna prašina kao vrijedni proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom
Elektropećna prašina kao vrijedni proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom
Antonio Ivančić
Činjenica da je elektropećna prašina opasni proizvodni otpad kao i to da nije iz ekonomskih razloga preporučljivo njeno odlaganje na odlagalištu, ukazuje na potrebu njenog prevođenja u neopasni otpad kojeg je moguće zbrinuti bez naknadnog štetnog djelovanja u okolišu, ili pak njene oporabe. Razvojem ekološke svijesti i unapređenjem zakonskih propisa kojima se osigurava zaštita okoliša kao i gospodarenje otpadom, pristupilo se ...
Energijska učinkovitost peći za taljenje i držanje aluminija
Energijska učinkovitost peći za taljenje i držanje aluminija
Lorena Mrkobrada
U ovome radu analizirana je energijska uĉinkovitost peći za taljenje aluminija te mogućnost povećanja energijske uĉinkovitosti na peći za drţanje taline aluminija u talionici aluminija CIAL d.o.o. U teorijskom dijelu opisane su peći za taljenje aluminija te njihov naĉin rada. Detaljnije je opisana izmjena topline u peći tijekom taljenja, proces izgaranja te problematika peći uzimajući u obzir utjecaj tih procesa na energijsku uĉinkovitosti peći. U eksperimentalnom dijelu, u...
Godišnji izračun emisije CO2 iz elektrolučnog postupka proizvodnje čelika
Godišnji izračun emisije CO2 iz elektrolučnog postupka proizvodnje čelika
Mario Grd
Sve djelatnosti koje u proizvodnim procesima emitiraju stakleničke plinove (definirano Uredbom o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova), kao što su CO2, N2O, PFC, itd. moraju podnijeti "Izvješće o godišnjim emisijama iz postrojenja". U izvješću izvori emisija i materijali trebaju biti točno identificirani te izračunata količina ispuštenog CO2. Budući da industrija proizvodnje čelika zahtijeva visoku temperaturu, koja se dobiva pomoću raznih goriva...
Greške u mikrostrukturi debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijevakvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Greške u mikrostrukturi debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijevakvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Ivana Bunjan
Feritni nodularni lijev kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT je pogodan materijal za mnoge masivne komponente vjetroagregata. Budući da se broj instaliranih vjetroagregata konstantno povećava, potražnja za debelostijenim odljevcima od feritnog nodularnog lijeva također raste. Konzistentno postizanje zahtijevane kombinacije vlačne čvrstoće, granice razvlačenja, istezanja i žilavosti pri niskim temperaturama u debelostijenim odljevcima od feritnog nodularnog lijeva kvalitete...
Heterogena elektrokemijska ravnoteža
Heterogena elektrokemijska ravnoteža
Martin Domitrović
U ovom radu biti će dana definicija galvanskog članka i elektromotorne sile (EMS) galvanskog članka te dati izraz prema Nernstu za računanje elektrodnog potencijala. Obradit će se termodinamika galvanskog članka i određivanje elektromotorne sile galvanskog članka. Prikazati će se podjela galvanskih članaka i vrste elektroda s naglaskom na referentne elektrode.
Hladno izvlačenje čeličnih cijevi
Hladno izvlačenje čeličnih cijevi
Patrik Tarandek
Precizno hladno deformirane cijevi proizvode se hladnim izvlačenjem i hladnim pilgerovanjem. Hladno izvlačenje cijevi provodi se na vučnoj klupi, gdje se kroz matricu određenih dimenzija izvlači cijev s većeg promjera na manji. Kako bi se dobila tražena debljina stijenke cijevi i promjera potrebno je prije sljedećeg izvlačenja provesti žarenje. U ovom radu prikazani su rezultati hladnog izvlačenja cijevi. Istraživanja su provedena na čeliku E355. Cijev promjera 30 mm i debljine...
Ispitivanje mikrostrukturnih i vlačnih svojstava polukontinuirano lijevanih Al-Mg blokova
Ispitivanje mikrostrukturnih i vlačnih svojstava polukontinuirano lijevanih Al-Mg blokova
Ivana Bunjan
U okviru ovog diplomskog rada provedena su ispitivanja na šest aluminijskih blokova aluminijske legure EN AW-5083 lijevanih polukontinuiranim postupkom izravnog hlađenja (eng. Direct Chill). Cilj ovog rada bio je odrediti kako brzina hlađenja, ovisno o položaju uzoraka u bloku, utječe na promjenu broja zrna po jedinici ispitivane površine i vlačna svojstva (vlačnu čvrstoću, granicu razvlačenja i istezanje) lijevanih blokova. U eksperimentalnom dijelu provedena su...
Ispitivanje otpornosti višefaznih konstrukcijskih čelika na lokalnu koroziju
Ispitivanje otpornosti višefaznih konstrukcijskih čelika na lokalnu koroziju
Martin Domitrović
U ovom radu ispitana je otpornost modernih višefaznih konstrukcijskih čelika na lokalnu koroziju u 3,5%-tnoj otopini NaCl. Ispitivanja su provedena na 3 uzorka TRIP -čelika oznake VA, J i K koji se međusobno razlikuju prema kemijskom sastavu i mehaničkim svojstvima. Metodom cikličke anodne polarizacije dobiveni su parametri lokalne korozije te je otpornost ispitanih čelika određena prema kriteriju piting potencijala. Elektrokemijska mjerenja su pokazala da...
Ispitivanje svojstava AlSi7Mg legure
Ispitivanje svojstava AlSi7Mg legure
Vanja Šuica
Aluminijske legure su okarakterizirane izvrsnim mehaničkim, fizikalno- kemijskim i tehnološkim svojstvima, čime su veliku primjenu pronašle u automobilskoj industriji. U automobile se trenutno ugrađuje oko 140 kg aluminijskih legura (glava i blok motora, nosači ležajeva, mjenjača, naplataka i slično). Bez obzira na sve kompliciraniju geometriju dij elova i sklopova, ta je brojka stalno u porastu, zahvaljujući inovativnim ...
Ispitivanje svojstava bakrene i aluminijske legure i njihova spoja za primjenu u elektrotehnici
Ispitivanje svojstava bakrene i aluminijske legure i njihova spoja za primjenu u elektrotehnici
Dario Mašinović
Za izradu elektrotehničkih proizvoda na raspolaganju su brojni materijali koji se razlikuju po sastavu i podrijetlu: osnovni kemijski elementi, kemijski spojevi, legure te umjetni spojevi i složeni materijali. U elektrotehničkim spojevima najčešće se upotrebljavaju meke bakrene i gnječive aluminijske legure visoke čistoće. Dobra svojstva aluminija i njegovih legura kao vodljivog materijala su: visoka električna i toplinska vodljivost, mala specifična masa,...
Karakterizacija materijala i biorazgradnja procesom kompostiranja
Karakterizacija materijala i biorazgradnja procesom kompostiranja
Antonio Ivančić
U ovom radu pripremljene su binarne i ternarne mješavine na bazi biorazgradivih polimera polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) te termoplastičnog škroba (TPS). Istražena je morfološka struktura pomoću pretražne elektronske mikroskopije (SEM). Toplinska svojstva istražena su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC), a toplinska stabilnost određena je termogravimetrijskom analizom (TGA). Mehanička svojstva mješavina ispitana su rasteznim ispitivanjem provedenim na...

Pages