Pages

Aktualni razvoj u tehnologiji oblikovanja kompozitnih materijala
Aktualni razvoj u tehnologiji oblikovanja kompozitnih materijala
Mario Smiljanić
U radu je dan pregled proizvodnje i prerade kompozitnih materijala te njihova svojstva. Navedene su temeljne tehnologije oblikovanja deformiranjem,valjanje, istiskivanje, kovanje i izvlačenje. Opisane su tehnologije valjanja kompozitnih limova za ležajeve čije su glavne komponente aluminijska legura kao prevlaka te čelik kao jezgreni materijal. Zatim je opisana tehnologija istiskivanja hibridnih limova sa bimetalnom jezgrom. Na kraju je prikazana tehnologija izvlačenja...
Alternativni načini proizvodnje aluminija
Alternativni načini proizvodnje aluminija
Ana-Marija Hirš
U ovom radu dan je pregled alternativnih načina i procesa proizvodnje aluminija. HallHéroultov proces elektrolitičke redukcije glinice razvijen je krajem 19. stoljeća te je još uvijek jedini industrijski proces za proizvodnju aluminija. Svrstan je među energetski najintenzivnije procese i najveće proizvođače CO2. Čak 1 % od ukupne svjetske električne energije troši se na ovaj proces koji ukupnoj svjetskoj emisiji stakleničkih plinova pridonosi s 2,5 %. Kao alternativni procesi...
Analiza mikrostrukture limova za autoindustriju spojenih točkastim zavarivanjem
Analiza mikrostrukture limova za autoindustriju spojenih točkastim zavarivanjem
Dorian Dervić
U radu je dan teorijski pregled postupaka elektrootpornog zavarivanja s detaljnijim opisom postupka elektrootpornog točkastog zavarivanja. Opisan je osnovni fizikalni princip elektrootpornog zavarivanja te je istaknut utjecaj ključnih parametara na kvalitetu zavarenog spoja. Navedeni su uređaji i vrste elektroda primijenjeni kod elektrootpornog točkastog zavarivanja. Opisan je proces formiranja točkastog zavara i navedene su njegove...
Analiza mikrostrukture sučeono zavarenog spoja cijevi ostvarenog TIG postupkom
Analiza mikrostrukture sučeono zavarenog spoja cijevi ostvarenog TIG postupkom
Norman Štimac
U ovome radu napravljen je teorijski pregled postupaka elektrolučnog zavarivanja s detaljnim opisom postupka elektrolučnog zavarivanja netaljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina. Opisan je osnovni princip elektrolučnog zavarivanja te je istaknut utjecaj ključnih parametara na kvalitetu zavarenog spoja. Navedeni su uređaji i vrste elektroda koji se primjenjuju kod elektrolučnog zavarivanja s netaljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina. U eksperimentalnom dijelu rada...
Analiza prijelomnih površina CuAlNi legura s prisjetljivosti oblika
Analiza prijelomnih površina CuAlNi legura s prisjetljivosti oblika
Andrej Vračan
U ovom radu analizirana je mikrostruktura CuAlNi legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje je provedeno na pripremljenim uzorcima u lijevanom i kaljenom stanju. Uzorci su pripremljeni u vakuum indukcijskoj peći koja je spojena sa uređajem za vertikalno lijevanje. Postupak lijevanja je proveden u zaštitnoj atmosferi argona, a zatim su pripremljeni za mikroskopsku analizu brušenjem, poliranjem i nagrizanjem. Mikrostrukturna analiza CuAlNi legure ...
Analiza čvrstoće kružnog kanalskog poklopca
Analiza čvrstoće kružnog kanalskog poklopca
Ivona Borošić
U radu je analiziran problem nosivosti kruţnog kanalskog poklopca (šahte) za odabranu vrstu materijala. Korištenjem programskog paketa Autodesk Simulation Mechanical u edukacijskoj verziji provedena je trodimenzionalna linearna statiĉka analiza savijanja lijevanog kruţnog kanalskog poklopca primjenom metode konaĉnih elemenata. Analiza je provedena u više razliĉitih izvedbi konstrukcije poklopca. Pošto je kruţni poklopac s cirkularnim i radijalnim...
Anorganski sastojci u ugljenu
Anorganski sastojci u ugljenu
Luka Komljenović
Ugljen je heterogeni materijal sastavljen od organskih i anorganskih sastojaka. Anorganski sastojci u obliku minerala i organski vezanih anorganskih elemenata nalaze se u ugljenu kao elementi različitih masenih udjela i elementi u tragovima. Način pojavljivanja i vrste elementa u ugljenu su važan parametar o kojem ovisi ponašanje elemenata za vrijeme pretvorbe ugljena u druge oblike tvari i energije. Anorganski sastojci u ugljenu utječu na tehnološke parametre, okoliš, zdravlje...
Biološko onečišćenje industrijske infrastrukture s invazivnom vrstom školjke - osvrt
Biološko onečišćenje industrijske infrastrukture s invazivnom vrstom školjke - osvrt
Tena Rimay
Onečišćenje okoliša može biti prirodnog ili antropogenog porijekla, a unutar navedenog postoji i biološko. Uzročnici biološkog onečišćenja su invazivne vrste koje svojim razmnožavanjem i rastom negativno djeluju na prirodni ekosustav. U ovu skupinu se ubraja i školjka raznolika trokutnjača (lat. Dreissena polymorpha). Otkrivena je 1796. godine u rijekama Uralu, Volgi i Dnjepru. Prirodno stanište su joj područja središnje i istočne Europe, te neke države u Aziji. S tih...
Biološko pročišćavanje otpadnih voda
Biološko pročišćavanje otpadnih voda
Gorana Domitrović
Prije ispuštanja u prirodne recipijente, otpadne vode neophodno je pročistiti. Pročišćavanje otpadnih voda može se provesti primarnim, sekundarnim i tercijarnim postupcima. Sekundarni postupak ili biološko pročišćavanje se najčešće koristi. Ovaj postupak predstavlja pročišćavanje pomoću mikroorganizama koji razgrađuju organske tvari, dušik i fosfor iz otpadnih voda. U ovom radu prikazan je pregled osnovnih pojmova vezanih uz otpadne vode i njihovo pročišćavanje....
Dinamičko ispitivanje metalnih materijala
Dinamičko ispitivanje metalnih materijala
Alen Draganović
U današnje vrijeme sam značaj mehaničkog ispitivanja materijala u svrhu unaprjeđenja postojeće tehnologije, proizvodnog ili obradnog sustava izvanredno je velik, pogotovo na mjestima upotrebe metalnih konstrukcija odnosno strojnih dijelova. Veliki broj strojnih dijelova i metalnih konstrukcija izložen je u toku rada opterećenjima promjenjivim po veličini, a često i po smjeru. Uslijed dugotrajnog djelovanja periodično promjenljivih opterećenja...
Eko oznake ambalažnih materijala
Eko oznake ambalažnih materijala
Ivana Krtić
Zaštita okoliša jedna od najaktualnijih, ali i najkompleksnijihtema na svjetskoj razini. Sve ljudske aktivnosti imaju određeni utjecaj na okoliš, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. U skladu s tim postoje propisi koji nastoje zaštititi potrošače od neodgovornih i neinformiranih proizvođača. Na tržištu gotovo da i nema proizvoda koji nema istaknute različite simbole (oznake) koji bi kupcima trebali dati bitne informacije kako o proizvodu tako i o ambalaži u...
Elektropećna prašina kao vrijedni proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom
Elektropećna prašina kao vrijedni proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom
Antonio Ivančić
Činjenica da je elektropećna prašina opasni proizvodni otpad kao i to da nije iz ekonomskih razloga preporučljivo njeno odlaganje na odlagalištu, ukazuje na potrebu njenog prevođenja u neopasni otpad kojeg je moguće zbrinuti bez naknadnog štetnog djelovanja u okolišu, ili pak njene oporabe. Razvojem ekološke svijesti i unapređenjem zakonskih propisa kojima se osigurava zaštita okoliša kao i gospodarenje otpadom, pristupilo se ...

Pages